1. Uddannelsen af brugsprøvedommere sker i de enkelte specialklubber og samarbejdende foreninger efter de pågældenes egne uddannelsesregler. 

Før et medlem ansøger om at påbegynde uddannelsen som brugsprøvedommer, skal vedkommendes data forelægges BHU, der via DKKs bestyrelse og administration vil undersøge, om der er organisatoriske, disciplinære og eller dyreværnsmæssige forhold der gør, at en uddannelse ikke vil kunne påbegyndes.

2. Når en brugsprøvedommeraspirant har gennemført sin uddannelsesperiode ansøger den pågældende specialklub eller samarbejdende forening BHU om, at der afholdes dommerprøve. 

Dommerprøven bedømmes af 2 censorer, der er udpeget af de enkelte specialklubber eller samarbejdende foreninger, som har stået for uddannelsesforløbet. De 2 censorer skal være DKK/FCI godkendte brugsprøvedommere. Ansøgningen om afholdelse af en dommerprøve skal være BHU i hænde senest 2 mdr. før prøvens afholdelse og skal indeholde aspirantens fulde navn, adresse og telefonnummer samt tid og sted for dommerprøven. Endvidere skal censorernes navne fremgå af ansøgningen. 

BHU godkender afholdelse af dommerprøver og meddeler specialklubben eller den samarbejdende forening, hvem BHU har udpeget som observatør. BHU observatørens udgifter afholdes af BHU. Alle øvrige omkostninger for afvikling og gennemførelse af en dommerprøve afholdes af den pågældende specialklub eller samarbejdende forening, der har aspirant til prøve. BHU fastlægger regler for afvikling, udførelse og bedømmelse af dommerprøver. 

Censorerne afgør iht. gældende regler om aspiranten har bestået eller ikke bestået. Observatøren udarbejder en rapport over dommerprøvens forløb og aspirantens arbejde til BHU.

3. Specialklubben eller den samarbejdende forening indstiller aspiranter, der har bestået deres dommerprøve til godkendelse i BHU. På baggrund af indstillingen og observatørens rapport udarbejder BHU en indstilling til DKKs bestyrelse, der endeligt godkender eller ikke godkender aspiranten. 

En aspirant godkendes til at dømme alle de prøver, der er godkendt af DKK til aflæggelse i de specialklubber og samarbejdende foreninger, der er med i BHU samarbejdet.

4. For at blive godkendt som brugsprøvedommer, skal den pågældende være medlem af DKK. Endvidere skal der foreligge et medlemskab af en specialklub eller samarbejdende forening, der er med i BHU samarbejdet. 

5. En godkendt brugsprøvedommer optages på BHUs brugsprøvedommerliste og er herefter berettiget til at bedømme alle DKK godkendte hunderacer, der stiller til en brugsprøve. Den pågældende dommer optages på FCIs liste over godkendte brugsprøvedommere.

Officielle prøver aflagt ved en DKK/FCI godkendtbrugsprøvedommer har gyldighed i hele FCI og prøverne er berettiget til optagelse i DKK´s præmieregister. En udenlandsk godkendt FCI brugsprøvedommer, det flytter til Danmark skal for at kunne udøve sit hverv i Danmark være medlem af DKK samt en dansk specialklub eller samarbejdende forening. Endvidere skal den pågældende senest ved udgangen af sit 2. år i Danmark have fulgt nogle af BHU udpegede brugsprøvedommere afsluttende med en "fremstilling" for BHU.

6. De enkelte specialklubber og samarbejdende foreninger i BHU samarbejdet fastsætter selv regler for optagelse på egne brugsprøvedommerlister.

7. For at opretholde godkendelsen som brugsprøvedommer kræves følgende: 

  • Fortsat medlemskab af DKK, specialklub og/eller samarbejdende forening. 
  • Deltagelse i mindst ét af BHU afholdt eller godkendt dommermøde over en periode på 2 år. 
  • Inden for 2 år at have dømt ved prøver eller konkurrencer,der er godkendt af DKK eller en af DKK godkendt specialklub eller samarbejdende forening. 
  • BHU kan på given foranledning, indkalde en brugsprøvedommer til efteruddannelse og om fornødent en ny dommerprøve. Dette bør, så vidt det er muligt ske i samråd med den berørte specialklub eller samarbejdende forening.