MENU

Nævn

DKK har to nævn, nedsat direkte af Repræsentantskabet, DKK´s disciplinærnævn og DKK´s klagenævn

Om DKK

Disciplinærnævn

DKK´s disciplinærnævn, behandler – som navnet angiver – sager af disciplinær art, hvor DKK´s eller en specialklubs love vurderes som værende blevet overtrådt.

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK.

Formand
Christina Rune

Medlemmer
Michael Johannesen
Søren Hecht Petersen

Juridisk konsulent og associeret medlem
Advokat Per Buttenschøn
DLA Piper Hack
Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

1. Suppleant

Poul Meineche

2. Suppleant
Anders Hegnet

3. Suppleant
Robert Raeder

Sekretær
Charlotte Vinter Dal
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8100
Mail: chda@dkk.dk

Kommissorium:

  • Kan DKK’s bestyrelse ikke afgøre en sag, sendes den til Disciplinærnævnet.
  • Fotokopi af sag med tilhørende bilag sendes til nævnets formand, alle medlemmer og juridisk konsulent.
  • Evt. fremtidige disciplinærsager afgøres efter DKK’s nye love, uanset der evt. kan være tvivlsspørgsmål pga evt. uoverensstemmelser i nuværende overenskomster.
  • Disciplinærnævnet er forpligtet til at høre den/de indklagede parter. Kendelser tilsendes de involverede parter. Koncentrat af kendelser med de implicerede parters navne kan offentliggøres i HUNDEN.
  • Læserbreve og evt. anden form for kritik kommenteres principielt ikke.

Om DKK

Klagenævn

DKK´s klagenævn behandler tvister om handel med DKK stambogsførte hunde. Både køber og sælger kan indbringe sager for nævnet. Det forudsættes, at parterne har forsøgt at løse problemerne i fællesskab, inden DKK involveres.

Nævnet består af

Formand
Jørgen Hindse
Hovedgaden 164
3630 Jægerspris

Jurist
Kurt Sørensen
Kløvervangen 14
3660 Stenløse

Repræsentant for opdrættere
Erik Faarup
Stjærvej 31, Søballe
8660 Skanderborg

Repræsentant for opdrættere / Suppleant
Luise Rasmussen
Møgelholtvej 5, Veddum
9560 Hadsund

Repræsentant for almindelige hundeejere
Bo Lasthein Andersen
Strandgaarden
Strandhuse 45
5700 Svendborg

Repræsentant for almindelige hundeejere / Suppleant
Lars Kristian Nielsen
Flitgaardsbakke 5, Farendløse
4100 Ringsted

Sekretær
Charlotte Vinter Dal
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8100
Mail: chda@dkk.dk

Kommissorium:

Klagenævnets kommissorium er DKK’s loves § 31:

Stk. 1. Det af DKK´s repræsentantskab nedsatte klagenævn kan behandle tvister vedrørende DKK stambogsførte hunde. Alle sager vedrørende handel med DKK stambogsførte hunde kan indbringes for Klagenævnet.

Stk. 2. Nævnet består af 4 medlemmer: DKK´s formand, 1 repræsentant for opdrættere og 1 repræsentant for hundeejere, 2 personlige suppleanter for disse samt en jurist. Formanden for DKK er født medlem og formand for nævnet. Der vælges på repræsentantskabsmøderne skiftevis 1 repræsentant for opdrættere og 1 repræsentant for hundeejere for en 4-årig periode samt en suppleant for den valgte - ligeledes for en 4-årig periode. På hvert repræsentantskabsmøde vælges 1 jurist for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Nævnet kan knytte veterinærfaglig ekspertise til arbejdet.

Nævnets medlemmer modtager refusion af udgifter i forbindelse med nævnets virksomhed.

Stk. 3. Klagenævnet bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Klagenævnets afgørelser er bindende for medlemmerne.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem