Vi kan på baggrund af henvendelser og opslag på Facebook forstå, at der hersker en misforståelse omkring det tilbud, Dansk Kennel Klub (DKK) i dag fremsætter til Dansk Racehunde Unions (DRU) medlemmer, såfremt DRU-medlemmerne beslutter sig for at nedlægge deres forening.

DKK har løbende besvaret alle de spørgsmål, vi kunne, men da tilbuddet først i dag er endeligt formuleret, er det først nu, vi har alle detaljer på plads.

Herunder kan du læse spørgsmål/svar baseret på de henvendelser, vi igennem de seneste uger har modtaget om emnet:

Har DKK besluttet at fusionere med DRU?

Nej, der er ikke tale om en fusion imellem DRU og DKK.
En fusion som selskabsretligt begreb betegnes som ”opløsning af et selskab, en forening eller anden form for juridisk person gennem overdragelse af aktiver og gæld som helhed til en anden juridisk person, eller ved at to eller flere sådanne selskaber sammensmeltes til et nyt, tredje selskab.”
Det er ikke det, der er tale om her.
Har du brug for yderligere information om, hvad der karakteriserer en fusion, så læs mere HER

Hvorfor skal DRU´s medlemmer stemme - og om hvad?

DRU har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 17. oktober.
Det, DRU-medlemmerne skal stemme om, er, hvorvidt de vil nedlægge deres forening.
Læs mere om den ekstraordinære generalforsamling i DRU HER

Hvis DRU´s medlemmer beslutter at nedlægge deres forening, står det DRU´s medlemmer frit for at melde sig ind i DKK efter gældende regler.
Læs mere om DKK´s regler for medlemskab under §11 HER

DKK har fremsat et samlet tilbud til interesserede DRU-medlemmer, baseret på en ”mængde-rabat”-tanke, men efter samme regler og love, som DKK altid har arbejdet ud fra.
Et ”gruppetilbud” af denne art er ikke noget, der er meget brugt i DKK, men der har været eksempler på lignende forløb tidligere, bl.a. da DKK indgik samarbejde med RJK og med FT Spanielklubben.
Læs mere om bl.a. samarbejdet med FT Spanielklubben HER

Er DKK en forening?

Ja, DKK´s medlemmer vælger bestyrelsen ved urafstemning - måske Danmarks største forening, hvor medlemmerne har den mulighed.
Læs mere om DKK som forening HER

Hvorfor kræver optagelse af DRU-medlemmer ikke en afstemning blandt DKK´s medlemmer?

DKK´s medlemmer vælger både bestyrelserne i specialklubberne og bestyrelsen i DKK - sidstnævnte altid ved urafstemning.
Det er bestyrelsens ret og pligt at varetage medlemmernes interesser.
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabet eller urafstemning.
Det er således bestyrelsen, der har afgørelsen i sager som denne.
Når medlemmerne har valgt en bestyrelse, arbejder disse ud fra DKK´s formål, som bl.a. omhandler at skabe gode forhold for hunde og opdrættere samt at få flest mulige stambogsførte racehunde med sundheden i orden - og det mener den siddende bestyrelse i DKK sker bedst under én stor organisations vinger.
Læs mere om bestyrelsens arbejde i DKK´s love og regler under §17 HER

Hvor længe har der været tale om et fungerende samarbejde mellem DRU og DKK?

Der har været kontakt imellem DRU og DKK´s bestyrelse igennem flere år - ligesom DKK samarbejder med en række andre organisationer.
Der har været afholdt ”kaffemøder” mellem organisationerne siden 2018.
Ideen om en ”mængderabat” til DRU´s medlemmer er meget nyere og har udviklet sig i dialogen klubberne imellem.

Har DRU henvendt sig til DKK med informationer om DRU-opdrættere, der var blevet eller ønskede optagelse i DKK, efter disse var ekskluderet fra DRU?

Det er korrekt. I 2018 henvendte DRU sig i forbindelse med oprydningen efter afsløringer af problemer internt i deres organisation. DKK var glad for at få info, så vi ikke begik de samme fejl med de samme opdrættere.

Hvad består tilbuddet fra DKK til DRU´s medlemmer af?

Tilbuddet er en samlet oprettelse af de medlemmer, der ønsker medlemskab af DKK. Samtidig bliver hunde og kennelmærker oprettet i DKK - stadig under forudsætning af et "ja" til nedlæggelse af foreningen på DRU´s ekstraordinære generalforsamling.
Efterfølgende vil alle DKK-regler gælde alle medlemmer - nye som gamle - i DKK.

Hvorfor har DKK´s bestyrelse overhovedet tilbudt DRU´s medlemmer rabat?

DKK ønsker at være talerør for flest mulige hunde i Danmark - kun sådan har vi reel indflydelse på lovgivning osv., ligesom det giver flest muligheder for at støtte aktiviteter, lave udstillinger, lave sundhedstiltag, have kennelkontaktordning og meget mere.

Desuden ligger der et økonomisk incitament i, at op til 500 nye medlemmer af DKK kan bidrage positivt til økonomien i fremtiden.

Hvilke krav og betingelser har DKK opstillet, for at DRU-medlemmer kan optages i DKK?

At de kan leve op til §11 i DKK´s love og regler: Herunder bl.a.

- Stk. 2. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der

  • med videresalg for øje opkøber hunde
  • behandler hunde på måder, der strider mod DKK´s formål og interesser
  • modarbejder DKK’s eller en af denne anerkendt specialklubs interesser.

- Stk. 3. Afgørelse vedrørende medlemsoptagelse træffes af DKK’s bestyrelse. Viser det sig efter medlemsoptagelsen, at betingelserne i stk. 2 ikke var opfyldt på optagelsestidspunktet, kan bestyrelsen annullere medlemskabet.

- Stk. 4. DKK’s love er bindende for medlemmerne, dvs. at alle medlemmer, nye såvel som nuværende, skal indfri nøjagtig de samme krav.

Se den fulde ordlyd af DKK´s love og regler HER

Hvor mange DRU-medlemmer og -kennelmærker er der tale om?

I DKK er pt. ca. 6.500 kennelmærkeindehavere - i DRU er der 58.
Racerne i DRU fordeler sig særligt på 6 af DKK´ specialklubber – langt hovedparten af de resterende specialklubber er ikke repræsenteret i DRU.

Hvis optagelsen af DRU-hunde er gratis for medlemmerne, betyder det så, at DRU som forening betaler DKK på vegne af medlemmerne?

Foreløbig skal DRU´s medlemmer beslutte, om de vil nedlægge deres forening. Sker det, har vi tilbudt en ”pakkeordning”, som betyder, at de medlemmer som ønsker det samlet kan få overflyttet de hunde, der på nuværende tidspunkt er oprettet i DRU´s system, samt de registreringer af eventuelle titler og sundhedsresultater, der allerede er betalt for og registreret i DRU.

En overflyttelse af en DRU-hund kræver et medlemskab af DKK, uagtet at DRU´s medlemmer allerede har betalt for et aktivt medlemskab i DRU.

Hvis optagelsen af DRU-medlemmer og deres hunde er gratis for DRU-medlemmerne, er det så DKK´s nuværende medlemmer, der kommer til at betale for overførslen i form af medarbejdernes arbejdstid mv.?

Der er tale om et pakke-tilbud til DRU´s medlemmer - medlemskab af DKK ikke er gratis.

Hvis DRU´s medlemmer optages i DKK, bliver medlemskab af DKK så et krav for alle ved stambogsføring?

I praksis har vi i DKK i dag stort set ikke nogen, der stambogsfører uden medlemskab - da priserne afspejler dette. Det er dog korrekt, at bliver der stemt "JA" til nedlæggelse af DRU - og ønsker man som DRU-medlem derefter at få sin hund registreret i DKK - kræver det medlemskab af DKK for at gøre det.

Hvis man på nuværende tidspunkt er udelukket af DKK, men samtidig er medlem af DRU – betyder det så, at man alligevel kan blive medlem af DKK og opdrætte med DKK/FCI-stamtavle?

Nej.

Hvis man på nuværende tidspunkt er udelukket af DRU men samtidig medlem af DKK – betyder det så, at man kan fortsætte som medlem af DKK?

Nej.

Kan DRU´s eksisterende 58 kennelmærker uden videre overflyttes til FCI?

FCI skal godkende alle nye kennelmærker, også ved overførsler fra andre organisationer – der er ikke ændret i den procedure.

Hvis et DRU-kennelnavn allerede findes/er optaget i FCI-regi, hvad sker der så?

Kennelmærkeindehaveren skal i givet fald ansøge om et nyt kennelnavn ved FCI.

Skal DRU´s opdrættere, jf. DKK´s regler for kennelmærke, gennemføre DKK´s opdrætteruddannelse for at kunne overføre deres kennelmærke til DKK?

Der er pt. ca. 6.500 godkendte kennelmærker i DKK. Siden det i 2012 blev en forudsætning for at ansøge om et kennelmærke i DKK, at den kommende opdrætter har taget DKK's opdrætteruddannelse, har ca. 3.000 gennemført DKK´s opdrætteruddannelse. Dvs. der er ca. 3.500 ”gamle” DKK-opdrættere, der har fået ”dispensation” til den regel.

I DRU er der 58 kennelmærker – hovedparten af disse har allerede erhvervet hundeholderuddannelsen.

De øvrige opfordres til – på lige fod med DKK´s andre opdrættere - at gennemføre uddannelsen.

Hvis DRU som forening bliver nedlagt, bliver DRU´s stamtavler så ugyldige?

En stamtavle bliver ikke ugyldig, fordi en stambogsførende organisation nedlægges, men en stamtavle kan dog uanset vurderes ugyldig i DKK-regi.

Kan jeg som DKK-medlem købe en hund i udlandet med en ikke-FCI-stambog, f.eks. en tysk ikke-FCI-stambog, og få den stambogsført i DKK?

Ja, normalt kan du – men det kræver en konkret forespørgsel, da der er en række organisationer, DKK ikke accepterer overførsler fra.

DKK har overført ikke-FCI stambogsførte og importererede FCI-stambogsførte hunde i mere end 30 år.

Kan DRU-hundenes sundhedsresultater registreres på nye DKK-stamtavler?

DRU-registrerede hundes sundhedsresultater er opnået hos DKK-godkendte bedømmere og registreres på hundeweb, ikke på stamtavlen.

Der findes mange DRU-titler, som ikke findes i DKK. Får DRU-hunde alle DRU-titler registreret i DKK?

Hvis optagelsen af DRU-medlemmerne bliver en realitet, bliver alle DRU-registrerede hundes titler mv. registeret i hundeweb.

Hvordan vil DKK rent praktisk sikre, at DRU-titler ikke bliver blandet sammen med DKK/FCI titler?

DRU-titler og -certer vil ikke blive blandet sammen med DKK's og FCI's i DKK´s register. Der oprettes særskilte felter til denne type titler.

Vil DRU-hundenes udstillings- og brugstitler til at fremgå af nye DKK stamtavler?

Nej, disse vil fremgå af hundeweb i felterne for titel 3, 4 og 5.

Hvilke klasser skal DRU-hunde stille i på DKK´s udstillinger?

Et DRU-cert er et DRU-cert, og et DKK-cert er et DKK-cert. Det vil også fortsat være to forskellige ting. Når udstillingerne begynder igen i DKK, kan alle på lige fod prøve at opnå titler osv. igennem FCI-systemet.

Hvorfor får ”DRU” ret til at afholde 3-4 DRU-skuer?

Ved en evt. nedlæggelse af DRU som forening er flere DRU-medlemmer bange for at miste deres fællesskab ved overflytning til DKK. Derfor har DKK accepteret, at der i en overgangsperiode kan afholdes skuer, åbne for alle, i DKK efter DKK´s regler.