De nye prøveregler ligger på hjemmesiden under regler og instrukser - eller du kan finde dem her.

Svar på spørgsmål vedr. feltsøg finder du her

Prøvesæson

Prøvearrangementer som anført i denne håndbog kan gennemføres hele året, når vejrforholdene tillader det, og når mennesker og dyrs sikkerhed og sundhed ikke udsættes for fare. Er dette ikke tilfældet, må der afstås for gennemførelse af prøvearrangementet. Ovennævnte afgørelse træffes af dommeren. Prøvesæsonen kan indskrænkes (prøvestop) af de enkelte specialklubber, de samarbejdende foreninger og DKK.

Prøvedage

a) Lørdage, søndage og helligdage. Prøvedage er som hovedregel i weekenden tillige med officielle helligdage. Færdselsprøver kan kun gennemføres på disse “prøvedage”. Det er muligt at aflægge FP og IGP1 (IPO1/SPH1) prøver, såfremt der er tale om et 2 dages prøvearran- gement (fredag-lørdag, lørdag-søndag) af en eller to specialklubber. En hund kan på samme dag kun fremføres til én prøve. Undtaget herfra er dog fremføring i FP, hvis denne sidste er adgangskrav til pågældende prøve. Der er ikke krav om en bestemt tidsfrist mellem aflæggelse af FP og IPO1/SPH1.

b) Fredagsprøver. Fredage kan kun benyttes som prøvedage i forbindelse med lørdage. Kun hvis antallet af tilmeldte hunde lørdage overstiger det tilladelige, kan fredage benyttes. På fredage må starttidspunktet ikke ligge før kl. 12.00, og der kan kun tilmeldes halvdelen af det normale deltagerantal (18 enkeltdiscipliner) i IPO/SPH - ved rene FP kan deltagerantallet være op til 7. IPO/SPH prøver på en fredag i forbindelse med en lørdag kan først afsluttes om lørdagen. Enkelte hunde kan dog afsluttes om fredagen. En FP kan afsluttes om fredagen, såfremt hunden er tilmeldt IPO1/SPH1 om lørdagen, hvis prøverne kan afvikles indenfor det tilladte deltagerantal.

c) Helligdage. Tilsvarende gælder ovennævnte fremgangsmåde på helligdage. Særlige regler udstedt af af de enkelte specialklubber, de samarbejdende foreninger og DKK skal dog iagttages. Halve dage før helligdage, der falder i ugens løb kan ikke benyttes som prøvedage.

Prøveorganisation & Prøveleder

Prøvelederen (PL) er ansvarlig for prøvearrangementets organisatoriske del. PL arrangerer og kontrollerer det nødvendige arbejde til forberedelse og gennemførelse af en prøve. PL skal sikre, at prøvearrangementet forløber reglementeret, og stå til disposition for den fungerende dommer under hele prøvearrangementet. PL må således ikke fremføre hund eller varetage andre funktioner. Det påligger PL bl.a., at: - indhente samtlige tilladelser til gennemførelse af arrangementet - sørge for, at relevante sporarealer, for alle prøvetrin, er til disposition - indgå aftaler med sporarealets ejer og den til enhver tid værende berettigede jagtudøver/bruger - stille fagkyndigt hjælpepersonale til rådighed, som for eksempel: figuranter, sporlæggere, gruppe osv. - offentliggøre prøven og orientere sig om eventuelt prøvestop - sørge for de nødvendige redskaber svarende til det pågældende prøvetrin er til stede - herunder scanner til brug ved ID-kontrol af chip-mærkede hunde. Samt at tilse, at beskyttelsesbeklædning til figuranten er sikkerhedsmæssigt i orden - levere prøvepapirer, såsom dommersedler og resultatlister til alle prøveniveauer - have modtaget resultathæfte samt have adgang til stamtavle (ved almindelig prøve kun resultathæfte), vaccinationsattest og dokumentation for tegnet udvidet ansvarsforsikring.

Prøvelederen skal mindst tre dage før prøvearrangementet gøre dommeren bekendt med sted, starttidspunkt, kørselsvejledning, prøvekategori og antal deltagende hunde. Forsømmes dette, har dommeren ret til at trække sig. Godkendt prøveanmeldelse tilsendes / forevises til dommeren før prøvens start.

Dommere

Til prøvearrangementer inviteres dommere, som er autoriserede til at dømme FCI´s prøveprogram, af den arrangerende specialklub-/ foreningsledelse eller DKK. Til FCI verdensmesterskaber bliver dommerne udpeget af FCI´s Brugshundekommission. Antallet af inviterede dommere er overladt til arrangøren, dog må én dommer pr. dag maksimalt dømme 36 enkelt discipliner (gælder ikke for verdensmesterskaber). IGP (IPO-VO - IPO1 - IPO2 - IPO3 - SPH1 - SPH2 - IPO-SPH) modsvarer i hvert enkelt tilfælde 3 discipliner. FP 2 discipliner.Til de af specialklubberne og de samarbejdende foreninger fastlagte større arrangementer kan de pågældende ”hovedklubber/ -foreninger” give dispensationer. Dommeren må ikke dømme hunde, som vedkommende eller dennes husstand er ejer af, er i hans besiddelse eller er holder af. Dette gælder endvidere hunde, der fremføres af personer fra husstanden. Ej heller må dommeren selv fremføre hund til en prøve, hvor vedkommende selv er dommer. Dommeren må gennem sin adfærd hverken forstyrre eller påvirke hundens arbejde. Dommeren er ansvarlig for overholdelse og korrekt hensyntagen til gældende bestemmelser for prøven. Han er berettiget til at afbryde prøven ved overtrædelse af prøveregler og/eller hans anvisninger. Dommeren har ret til: - at afbryde prøven for en hund, der er skadet eller ikke kan klare kravene til prøven - uanset HF’s opfattelse - at diskvalificere ekvipagen ved usportslig optræden (fx i forbindelse med brug af motiveringsgenstande), ved overtrædelse af prøvereglementet, reglerne for dyrevelfærd og den offentlige moral.

En afbrydelse af prøven skal begrundes i resultathæftet.Ved diskvalifikation bortfalder evt. opnåede point i samtlige discipliner. Dommerens afgørelse er endegyldig og inappellabel. Se også under “Disciplinære retningslinjer”.

Overdommer

Ved større prøvearrangementer/konkurrencer kan inviteres en overdommer, der i lighed med dommerne på dagen skal være autoriseret til at dømme FCIs prøveprogram. Overdommerens ansvar er i samarbejde med prøveleder/sporansvarlig at påse, at sporarealer og sporgenstande opfylder gældende krav. Endvidere, at B/C banen er korrekt opstillet, og de nødvendige rekvisitter er til stede. Samt, i samråd med den/de på dagen udpegede dommer/dommere, at påse, at prøvereglementets bestemmelser overholdes. Overdommeren har ingen beføjelser i forbindelse med den/de enkelte dommers/ dommeres afgørelser. De udøvende dommere kan konsultere overdommeren før afgivelse af bedømmelse eller evt. ved efterfølgende korrektion af en allerede afgiven bedømmelse. I forbindelse med eventuel indgivelse af en protest skal denne i første omgang forelægges overdommeren. Overdommerens opgave er her at optræde som mægler mellem de involverede parter for at bilægge eventuelle stridigheder før reglerne om ”Disciplinære retningslinjer” træder i kraft.” Specialklubberne kan udarbejde yderligere præciseringer for overdommerens funktioner.

Prøvedeltagere

Prøvedeltagerne skal overholde fristen for sidste tilmelding til prøvearrangementet. Ved afleveringen af tilmeldingen forpligter deltageren sig til at betale startgebyret. Skulle en deltager af en eller anden grund være forhindret i at være til stede, skal vedkommende omgående meddele dette til prøvelederen. Deltageren skal overholde de til en hver tid gældende veterinær- og dyreværnsbestemmelser. Deltageren skal rette sig efter dommerens og prøvelederens anvisninger. Prøvedeltageren skal fremføre sin hund på en sportslig korrekt vis, og skal uan- set det opnåede resultat i én disciplin, fremstille hunden i samtlige discipliner ved den pågældende prøve. Ved prøvens afslutning bekendtgøres prøveresultaterne (vinderne), og resultathæfterne udleveres. Er der flere deltagere på samme prøvetrin, skal startrækkefølgen ved konkurrencer bestemmes ved lodtrækning. Minimumsantallet til en prøve er 4 deltagere. Kommandoer gives i normalt toneleje, korte, bestående af ét - ords - kommandoer. De kan gives på et hvilket som helst sprog, men skal dog til én prøve altid være de samme, gældende for alle grupper. En forkert (på et andet sprog) afgivet kommando i denne forbindelse kan tolkes som en ekstrakommando. Hundeførere, der pga. et fysisk handicap ikke kan føre hunden på venstre side, kan føre den på højre side. De udførelsesbestemmelser, der i prøveprogrammet angives som venstre side, erstattes med højre side.

Halsbånd/Line

Hundeføreren skal under hele prøveforløbet medføre en line. Dette indbefatter, at hunden også til stadighed skal bære et enkelt enradet, tvangfrit tætsluttende kædehalsbånd, som ikke må benyttes som kvælerhalsbånd. Andre supplerende halsbånd som f.eks. læderhalsbånd, loppehalsbånd og lign. er ikke tilladt under prøven. Linen kan medføres ude af syne for hunden eller hængt over skulderen fra venstre foroven mod højre for neden. I øvelsesafviklinger, hvor hunden er i line, skal denne holdes i venstre hånd og være løsthængende. Ved Færdselsprøver kan der i stedet for kædehalsbånd anvendes en sporsele. Ved sporarbejde kan der udover det påkrævede kædehalsbånd anvendes en sporsele.

Mundkurvstvang

Har en hund fået påbud om at bære mundkurv på steder, der er offentligt tilgængelige, skal den i fx færdselsdelen i en FP fremføres iført mundkurv.

Resultatbøger

En resultatbog er påkrævet for hver enkelt hund. Udstedelse af resultathæfter følger forskrifterne for pågældende hundeførers specialklub/ forening. Der må kun udstedes et resultathæfte pr. hund. Ansvaret for dette ligger hos den udstedende specialklub/ forening. Hvis hunden har et dansk stambogsnummer fra DKK, skal den have et dansk resultathæfte.

Prøveresultatet skal i alle tilfælde indskrives i resultathæftet af dommeren, såfremt prøvelederen har taget sig af dette, kontrollerer og underskriver dommeren.

Fra 2012 skal resultathæftet som minimum påføres medlemsnummer (hvis et sådant haves), hundens navn og race, hundens ID-nummer (tatoveringsnummer, chipnummer), ejerens navn og adresse. Gruppe A, gruppe B, gruppe C, point i alt, uddannelsesbetegnelse, DSB og dommerens navn og underskrift.