MENU

Reglementer

Her kan du læse reglement for alt indenfor brugshundesporten lige fra prøvedage over væsenstest til pointgivning og titelregistrering.

FCI's IGP reglement finder du på FCI's hjemmeside: https://fci.be/en/Utility-Dogs-58.html

De nye danske prøveregler ligger under regler og instrukser - eller du kan finde dem her.

Svar på spørgsmål vedr. feltsøg finder du her

Brugshunde reglement

Prøvesæson

Prøvearrangementer som anført i denne håndbog kan gennemføres hele året, når vejrforholdene tillader det, og når mennesker og dyrs sikkerhed og sundhed ikke udsættes for fare. Er dette ikke tilfældet, må der afstås for gennemførelse af prøvearrangementet. Ovennævnte afgørelse træffes af dommeren. Prøvesæsonen kan indskrænkes (prøvestop) af de enkelte specialklubber, de samarbejdende foreninger og DKK.

Prøvedage

a) Lørdage, søndage og helligdage. Prøvedage er som hovedregel i weekenden tillige med officielle helligdage. Færdselsprøver kan kun gennemføres på disse “prøvedage”. Det er muligt at aflægge FP og IGP1 (IPO1/SPH1) prøver, såfremt der er tale om et 2 dages prøvearran- gement (fredag-lørdag, lørdag-søndag) af en eller to specialklubber. En hund kan på samme dag kun fremføres til én prøve. Undtaget herfra er dog fremføring i FP, hvis denne sidste er adgangskrav til pågældende prøve. Der er ikke krav om en bestemt tidsfrist mellem aflæggelse af FP og IPO1/SPH1.

b) Fredagsprøver. Fredage kan kun benyttes som prøvedage i forbindelse med lørdage. Kun hvis antallet af tilmeldte hunde lørdage overstiger det tilladelige, kan fredage benyttes. På fredage må starttidspunktet ikke ligge før kl. 12.00, og der kan kun tilmeldes halvdelen af det normale deltagerantal (18 enkeltdiscipliner) i IPO/SPH - ved rene FP kan deltagerantallet være op til 7. IPO/SPH prøver på en fredag i forbindelse med en lørdag kan først afsluttes om lørdagen. Enkelte hunde kan dog afsluttes om fredagen. En FP kan afsluttes om fredagen, såfremt hunden er tilmeldt IPO1/SPH1 om lørdagen, hvis prøverne kan afvikles indenfor det tilladte deltagerantal.

c) Helligdage. Tilsvarende gælder ovennævnte fremgangsmåde på helligdage. Særlige regler udstedt af af de enkelte specialklubber, de samarbejdende foreninger og DKK skal dog iagttages. Halve dage før helligdage, der falder i ugens løb kan ikke benyttes som prøvedage.

Prøveorganisation & Prøveleder

Prøvelederen (PL) er ansvarlig for prøvearrangementets organisatoriske del. PL arrangerer og kontrollerer det nødvendige arbejde til forberedelse og gennemførelse af en prøve. PL skal sikre, at prøvearrangementet forløber reglementeret, og stå til disposition for den fungerende dommer under hele prøvearrangementet. PL må således ikke fremføre hund eller varetage andre funktioner. Det påligger PL bl.a., at: - indhente samtlige tilladelser til gennemførelse af arrangementet - sørge for, at relevante sporarealer, for alle prøvetrin, er til disposition - indgå aftaler med sporarealets ejer og den til enhver tid værende berettigede jagtudøver/bruger - stille fagkyndigt hjælpepersonale til rådighed, som for eksempel: figuranter, sporlæggere, gruppe osv. - offentliggøre prøven og orientere sig om eventuelt prøvestop - sørge for de nødvendige redskaber svarende til det pågældende prøvetrin er til stede - herunder scanner til brug ved ID-kontrol af chip-mærkede hunde. Samt at tilse, at beskyttelsesbeklædning til figuranten er sikkerhedsmæssigt i orden - levere prøvepapirer, såsom dommersedler og resultatlister til alle prøveniveauer - have modtaget resultathæfte samt have adgang til stamtavle (ved almindelig prøve kun resultathæfte), vaccinationsattest og dokumentation for tegnet udvidet ansvarsforsikring.

Prøvelederen skal mindst tre dage før prøvearrangementet gøre dommeren bekendt med sted, starttidspunkt, kørselsvejledning, prøvekategori og antal deltagende hunde. Forsømmes dette, har dommeren ret til at trække sig. Godkendt prøveanmeldelse tilsendes / forevises til dommeren før prøvens start.

Dommere

Til prøvearrangementer inviteres dommere, som er autoriserede til at dømme FCI´s prøveprogram, af den arrangerende specialklub-/ foreningsledelse eller DKK. Til FCI verdensmesterskaber bliver dommerne udpeget af FCI´s Brugshundekommission. Antallet af inviterede dommere er overladt til arrangøren, dog må én dommer pr. dag maksimalt dømme 36 enkelt discipliner (gælder ikke for verdensmesterskaber). IGP (IPO-VO - IPO1 - IPO2 - IPO3 - SPH1 - SPH2 - IPO-SPH) modsvarer i hvert enkelt tilfælde 3 discipliner. FP 2 discipliner.Til de af specialklubberne og de samarbejdende foreninger fastlagte større arrangementer kan de pågældende ”hovedklubber/ -foreninger” give dispensationer. Dommeren må ikke dømme hunde, som vedkommende eller dennes husstand er ejer af, er i hans besiddelse eller er holder af. Dette gælder endvidere hunde, der fremføres af personer fra husstanden. Ej heller må dommeren selv fremføre hund til en prøve, hvor vedkommende selv er dommer. Dommeren må gennem sin adfærd hverken forstyrre eller påvirke hundens arbejde. Dommeren er ansvarlig for overholdelse og korrekt hensyntagen til gældende bestemmelser for prøven. Han er berettiget til at afbryde prøven ved overtrædelse af prøveregler og/eller hans anvisninger. Dommeren har ret til: - at afbryde prøven for en hund, der er skadet eller ikke kan klare kravene til prøven - uanset HF’s opfattelse - at diskvalificere ekvipagen ved usportslig optræden (fx i forbindelse med brug af motiveringsgenstande), ved overtrædelse af prøvereglementet, reglerne for dyrevelfærd og den offentlige moral.

En afbrydelse af prøven skal begrundes i resultathæftet.Ved diskvalifikation bortfalder evt. opnåede point i samtlige discipliner. Dommerens afgørelse er endegyldig og inappellabel. Se også under “Disciplinære retningslinjer”.

Overdommer

Ved større prøvearrangementer/konkurrencer kan inviteres en overdommer, der i lighed med dommerne på dagen skal være autoriseret til at dømme FCIs prøveprogram. Overdommerens ansvar er i samarbejde med prøveleder/sporansvarlig at påse, at sporarealer og sporgenstande opfylder gældende krav. Endvidere, at B/C banen er korrekt opstillet, og de nødvendige rekvisitter er til stede. Samt, i samråd med den/de på dagen udpegede dommer/dommere, at påse, at prøvereglementets bestemmelser overholdes. Overdommeren har ingen beføjelser i forbindelse med den/de enkelte dommers/ dommeres afgørelser. De udøvende dommere kan konsultere overdommeren før afgivelse af bedømmelse eller evt. ved efterfølgende korrektion af en allerede afgiven bedømmelse. I forbindelse med eventuel indgivelse af en protest skal denne i første omgang forelægges overdommeren. Overdommerens opgave er her at optræde som mægler mellem de involverede parter for at bilægge eventuelle stridigheder før reglerne om ”Disciplinære retningslinjer” træder i kraft.” Specialklubberne kan udarbejde yderligere præciseringer for overdommerens funktioner.

Prøvedeltagere

Prøvedeltagerne skal overholde fristen for sidste tilmelding til prøvearrangementet. Ved afleveringen af tilmeldingen forpligter deltageren sig til at betale startgebyret. Skulle en deltager af en eller anden grund være forhindret i at være til stede, skal vedkommende omgående meddele dette til prøvelederen. Deltageren skal overholde de til en hver tid gældende veterinær- og dyreværnsbestemmelser. Deltageren skal rette sig efter dommerens og prøvelederens anvisninger. Prøvedeltageren skal fremføre sin hund på en sportslig korrekt vis, og skal uan- set det opnåede resultat i én disciplin, fremstille hunden i samtlige discipliner ved den pågældende prøve. Ved prøvens afslutning bekendtgøres prøveresultaterne (vinderne), og resultathæfterne udleveres. Er der flere deltagere på samme prøvetrin, skal startrækkefølgen ved konkurrencer bestemmes ved lodtrækning. Minimumsantallet til en prøve er 4 deltagere. Kommandoer gives i normalt toneleje, korte, bestående af ét - ords - kommandoer. De kan gives på et hvilket som helst sprog, men skal dog til én prøve altid være de samme, gældende for alle grupper. En forkert (på et andet sprog) afgivet kommando i denne forbindelse kan tolkes som en ekstrakommando. Hundeførere, der pga. et fysisk handicap ikke kan føre hunden på venstre side, kan føre den på højre side. De udførelsesbestemmelser, der i prøveprogrammet angives som venstre side, erstattes med højre side.

Halsbånd/Line

Hundeføreren skal under hele prøveforløbet medføre en line. Dette indbefatter, at hunden også til stadighed skal bære et enkelt enradet, tvangfrit tætsluttende kædehalsbånd, som ikke må benyttes som kvælerhalsbånd. Andre supplerende halsbånd som f.eks. læderhalsbånd, loppehalsbånd og lign. er ikke tilladt under prøven. Linen kan medføres ude af syne for hunden eller hængt over skulderen fra venstre foroven mod højre for neden. I øvelsesafviklinger, hvor hunden er i line, skal denne holdes i venstre hånd og være løsthængende. Ved Færdselsprøver kan der i stedet for kædehalsbånd anvendes en sporsele. Ved sporarbejde kan der udover det påkrævede kædehalsbånd anvendes en sporsele.

Mundkurvstvang

Har en hund fået påbud om at bære mundkurv på steder, der er offentligt tilgængelige, skal den i fx færdselsdelen i en FP fremføres iført mundkurv.

Resultatbøger

En resultatbog er påkrævet for hver enkelt hund. Udstedelse af resultathæfter følger forskrifterne for pågældende hundeførers specialklub/ forening. Der må kun udstedes et resultathæfte pr. hund. Ansvaret for dette ligger hos den udstedende specialklub/ forening. Hvis hunden har et dansk stambogsnummer fra DKK, skal den have et dansk resultathæfte.

Prøveresultatet skal i alle tilfælde indskrives i resultathæftet af dommeren, såfremt prøvelederen har taget sig af dette, kontrollerer og underskriver dommeren.

Fra 2012 skal resultathæftet som minimum påføres medlemsnummer (hvis et sådant haves), hundens navn og race, hundens ID-nummer (tatoveringsnummer, chipnummer), ejerens navn og adresse. Gruppe A, gruppe B, gruppe C, point i alt, uddannelsesbetegnelse, DSB og dommerens navn og underskrift.

Erstatningsansvar

Hundeejeren er ansvarlig for alle person- og tingskader, som forårsages af vedkommendes hund. Hundeejeren skal sørge for den nødvendige ansvarsforsikring (udvidet). Under hele prøvearrangementet hæfter hundeføreren for sig selv og sin hund for ethvert ulykkestilfælde eller uheld. Givne anvisninger fra dommer eller prøveleder betragtes som frivilligt udført af hundeføreren og for dennes egen risiko. Vaccination Vaccinationsattest eller den af myndighederne foreskrevne dokumentation for vaccinationer skal på forlangende fremlægges for vedkommende dommer eller prøveleder før prøven begynder.

Adgangsbestemmelser

På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke gøres nogen undtagelser. Krav til de forskellige klasse kan findes i IGP reglementet.

Alle lovlige hunderacer/blandinger, uanset størrelse, race eller afstamningspapirer, kan deltage ved prøver. Hunden skal dog være i stand til at opfylde kravene i IGP (IPO). En hundefører kan kun deltage i ét prøvearrangement pr. dag. En hundefører må højst fremføre to hunde til samme arrangement. En hund kan på samme dag kun fremføres til én prøve. Undtaget herfra er dog fremføring i FP, hvis denne sidste er adgangskrav til pågældende prøve. Ved konkurrencer er HF yderligere underlagt den pågældende specialklubs særregler omkring fremførelse af to hunde. Ethvert prøvetrin kan når som helst gentages. Prøvetrinnene skal aflægges i rækkefølge IGP1 -IGP2-IGP3 (IPO 1 - 2 - 3).Til næste højere prøvetrin må hunden først fremføres efter at have bestået det lavere prøvetrin. Aldersgrænsen skal respekteres. Hunden skal til enhver tid fremføres i det højst opnåede prøvetrin, undtaget er prøver, der ikke er forbundet med rækkefølge eller kvalifikationer. Løbske tæver har adgang til alle prøvearrangementer (dog ikke UHP), men skal holdes separat fra de øvrige prøvedeltagere. De afprøves i gruppe A efter tidsplanen, i de øvrige discipliner som sidste deltager ved afslutningen af arrangementet. Hunde, der er drægtige (over 4 uger), diegivende, syge eller skadede kan ikke aflægge prøve.

Væsenstest

Ved starten af hver prøve, før opstart af første disciplin, skal dommeren underkaste hunden en væsenstest. En del af væsenstesten er ID-kontrol (eksempelvis kontrol af tatoveringsnummer, chip osv.). Hunde, der ikke består denne væsenstest, kan ikke deltage i prøven og diskvalificeres. Yderligere observerer dommeren hundens væsen under hele prøveforløbet (inkl. præmieoverrækkelse). Dommeren er forpligtet til straks at diskvalificere en hund ved iagttagelse af dårligt væsen. Diskvalifikationen skal indføres i resultathæftet med angivelse af væsensmangel. Eventuelle yderligere følger af diskvalifikationen er af de enkelte specialklubber, de samarbejdende foreninger og Dansk Kennel Klubs kompetenceområde.

Gennemførelse af væsenstest:

1. Væsenstesten skal under normale omstændigheder foregå på et for hunden neutralt sted.

2. Alle deltagende hunde skal fremføres enkeltvis for dommeren.

3. Tidspunktet skal vælges, så hunden ikke umiddelbart efter skal sættes på sporet eller skal starte et prøveforløb.

4. Hunden fremføres med en almindelig line (kort førerline uden evt. sporsele). Linen skal holdes løs. Kommandoer er ikke tilladt.

5. Dommeren skal undlade enhver form for provokation. Hunden skal acceptere, at den bliver berørt.

Følgende regler skal overholdes i forbindelse med testen:

Væsenstesten bør ikke udføres skematisk og / eller rutinemæssigt. Det er overladt til dommeren at bestemme forløbet, dog uden at gå til yderligheder. Jo mere neutral dommeren forholder sig, jo mere gnidningsløst vil væsenstesten forløbe. Identitetskontrol er en obligatorisk del af væsenstesten. Hvis dommeren under afprøvningen observerer eventuelle tegn på dårlig væsen, står det dommeren frit for at afprøve hunden yderligere, gentagelser er tilladt til dette formål.

Gennemførelse af identitetskontrol: Mærkning skal være foretaget ved øre- eller lysketatovering eller ved injektion af en elektronisk chip efter et system, der er godkendt af Dansk Hunderegister. Dommeren bekræfter med sin underskrift på prøvepapirerne, at kontrollen er foretaget. Er det ikke muligt at gennemføre en sikker ID-kontrol skal dette bemærkes i prøvepapirerne. Hunden må dog stadig stille til prøven, hvis det kan sandsynliggøres, at hunden er behørigt ID-mærket (f.eks. ved fremvisning af pas). Er hunden chip-mærket i udlandet, skal HF sørge for, at en tilsvarende scanner er til rådighed. Hunde, hvis identitet ikke kan klarlægges er udelukket for deltagelse.

Resultat af væsenstesten:

a) Positiv adfærd = bestået: - hunden er selvsikker - hunden er rolig, tryg og opmærksom - hunden er livlig og opmærksom - hunden er utvungen og godmodig

b) Grænsetilfælde = Sådanne hunde godkendes, de skal dog iagttages nøje under prøveforløbet: - hunden er lidt urolig, men ikke aggressiv og i det videre forløb utvungen - hunden er lettere usikker, bliver i det videre forløb dog roligere

c) Negativ adfærd = kan ikke godkendes til prøveaflæggelse - hunden er usikker, bange, sky - hunden er nervøs, aggressiv, knurrende, angstbider - hunden er aggressiv, bidsk

Hunde, som ikke er skudligegyldige:

Det skal pointeres, at hunde, der udviser aggressivitet under afgivelse af skud ikke falder ind under dette begreb. Vurdering af aggressiv adfærd henhører under bedømmelse af væsen. Viser en hund sig skudræd udelukkes den for videre afprøvning, og der tildeles ikke point. Hvad forstår man ved skudfølsomhed, fx: - hunden rejser sig, ser bange ud og løber væk - viser samme adfærd i forhold til hundefører - viser panisk angst og forlader eller forsøger at forlade banen - viser panisk angst og løber forvirret rundt

I bedømmelsen skal det overvejes, om der er tale om fejlindlæring, eller om fx det at hunden rejser sig i forbindelse med skudafgivelse har en anden årsag. I tvivlstilfælde er dommeren forpligtet til at afprøve, om hunden er skudræd. Dette udføres ved, at HF sætter line på hunden, og i en afstand af ca. 15 skridt afgives, på tegn fra dommeren, endnu et skud. Herunder skal hunden stå med løsthængende line og forholde sig roligt.

Pointgivning

En prøve er ”bestået”, når hunden i hver disciplin i samme prøve har opnået mindst 70% af mulige point. Bedømmelsen af den aflagte prøve gives i prædikater og point. Prædikaterne og de dertil hørende point skal svare til de pågældende øvelser.

Afbrudt prøve

Prøvedisciplinen afbrydes i tilfælde af:

Gruppe A

 • Hvis hunden 3 gange forgæves påsættes uden at optage færten
 • HF forlader sporet med mere end en linelængde
 • HF ignorerer dommerens anvisning om at følge hunden
 • Hvis sporet ikke udarbejdes indenfor de foreskrevne tidsfrister IGP1 og 2 15 minutter - IGP3 - 20 minutter (IPO1 og 2 = 15 minutter, IPO3 = 20 minutter).

Det indtil afbrydelsen viste arbejde bliver bedømt og kommenteret.

Gruppe C

 • Hvis hunden under ronderingen ikke finder figuranten i 3. forsøg i sidste skjul, eller hvis HF under ronderingen kommanderer hunden på plads.
 • Hvis hunden bliver liggende eller ikke har forhindret flugten inden for ca. 20 skridt med et fast greb fastholder FIG.
 • Hvis en hund svigter i en forsvarsøvelse eller viger. - Forlader hunden figuranten i en bevogtningsfase før dommerens tegn til HF om at komme ind, eller HF giver en kommando for at få hunden til at blive.

Der foretages ingen bedømmelse. I resultathæftet og på resultatlisten noteres “afbrudt” - 0 point.

I alle tilfælde af “Afbrudt” skal hunden stille i de øvrige grupper (dog ikke ved sygdom), og eventuelt allerede opnåede point bibeholdes.

Afbrudt pga. sygdom/tilskadekomst

Bliver en hund under et prøveforløb angivet som syg, skal følgende fremgangsmåde anvendes:

Melder HF sin hund syg efter en allerede aflagt disciplin, skal han opsøge en dyrlæge og lade denne attestere tilstanden. I prøvepapirerne (resultatliste og resultathæfte) indføres “afbrudt pga. sygdom”. Undlader HF at lade hunden komme til dyrlæge, vil han få følgende indførelse i prøvepapirerne fx “meldt syg, men nægter dyrlæge”. Det er muligt at eftersende en dyrlægeattest inden 3 dage. Hvis en hundefører trækker sin hund pga. en åbenlys skade kræves der ikke dyrlægeattest. I prøvepapirerne (resultatliste og resultathæfte) indføres “afbrudt pga. sygdom”. Er det dommerens afgørelse (også selvom HF ikke er enig), at prøveforløbet afbrydes pga. sygdom (herunder også alderssvækkede hunde) eller tilskadekomst kræves der ikke dyrlægeattest.

Diskvalifikation

Ekvipagen diskvalificeres i tilfælde af:

 • Væsensmangler. Eksempelvis hunde, der er skudaggressive eller udviser negativ adfærd (usikker, bange, sky, nervøs, aggressiv, knurrende, angstbider, bidsk) under væsenstesten eller under prøveforløbet
 • Usportslig adfærd (fx brug af motiveringsgenstande og/eller godbidder).
 • Overtrædelse af dyreværnsbestemmelserne
 • Brud på DKKs gældende etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde.
 • Bevidst overtrædelse af prøveprogrammet.

Gruppe A

 • Hvis hunden på sporet giver efter for sin jagtdrift og ikke efter 3 kommandoer kan sættes på sporet igen.
 • Hvis hunden ikke afleverer en opsamlet genstand efter 3 forsøg.

Gruppe B

 • Hvis hunden ikke afleverer en apportbuk efter 3. kommando.
 • Hvis hunden er skudræd (hunde, der udviser aggressivitet under afgivelse af skud falder ikke ind under dette begreb, se ovenfor under væsensmangler).

Gruppe C

 • Hvis en HF ikke tilmelder korrekt, dvs. at hunden ikke er under kontrol og løber fx direkte til bevogtningsskjulet eller fra sin udgangsposition, er det tilladt HF at bruge 3 kommandoer for at kalde sin hund til sig. Kan HF efter 3. kommando ikke kalde hunden til sig afbrydes gruppe C, og ekvipagen diskvalificeres.
 • Hvis hunden ikke er i “hånd” eller ikke lader sig kontrollere, f.eks. i side- eller rygtransport.
 • Hvis hunden i en forsvarsøvelse ikke slipper efter 3. kommando.
 • Hvis hunden i forsvarsarbejdet tager fat andre steder end i ærmet.
 • Hvis hunden først slipper efter en aktiv indsats fra HF's side.

Der gives ingen “DSB”- bedømmelse.

Alle grupper

Hvis hunden under prøven forlader banen eller hundeføreren og ikke kommer tilbage efter 3. kommando.

Hvis bolde, godbidder eller andre motivationsgenstande medbringes på banen. Gælder også ved væsenstest og præmieoverrækkelse.

I alle tilfælde af diskvalifikation afbrydes prøven, og evt. opnåede point bortfalder i samtlige discipliner. Det gennemførte arbejde kommenteres ikke. Begrundelse for diskvalifikationen indføres i resultathæftet og på resultatlisten.

Forkortelser til indførelse i prøvepapirerne i forbindelse med diskvalifikation:

Disk pga. væsensmangler:“Disk V” Disk pga. manglende lydighed:“Disk ML” Disk pga. manglende kontrol:“Disk MK” Disk pga. usportslig optræden:“Disk USP”

Disciplinære retningslinjer

Den arrangerende klub/forening er ansvarlig for orden og sikkerhed for samtlige pladser og områder under et prøveforløb. Dommeren kan, ved manglende orden og sikkerhed, afbryde eller stoppe arrangementet. Overtræder en HF rammebestemmelserne i prøveprogrammet, dyreværnsbestemmelserne eller ved usportslig optræden kan dette medføre udelukkelse fra deltagelse i arrangementet. Dommerens bedømmelse er endegyldig og inappellabel. Enhver kritik af bedømmelsen kan medføre udvisning fra hundesportspladsen samt evt. disciplinære foranstaltninger. I velbegrundede tilfælde, som ikke vedrører bedømmelse af det faktisk skete, men refererer til en regelovertrædelse fra dommerens side, er det muligt at indgive en protest. I forbindelse med indgivelse af en protest skal denne i første omgang forelægges overdommeren, hvis en sådan er tilknyttet pågældende arrangement. Overdommerens opgave er her at optræde som mægler for at bilægge eventuelle stridigheder parterne imellem. Forefindes der på dagen ikke en overdommer, indtræder PL i dennes rolle. Er det ikke muligt at opnå en tilfredsstillende løsning, har HF ret til at forfølge protesten. Protesten skal, som ovenfor anført, indgives på dagen for arrangementets afholdelse. Efterfølgende skal protesten udformes skriftligt, og indsendes af den arrangerende specialklub/forening til DKK. Protesten kan kun indsendes via den arrangerende specialklub/forening. Protesten skal være underskrevet af den ankende hundefører, den pågældende specialklubs/forenings formand samt yderligere et vidne. Protesten skal være afleveret inden 8 dage efter arrangementet. Indlevering af en protest leder ikke til krav om ændring af dommerens bedømmelse. Afgørelsen af en protest træffes af DKK, hvorunder dette sorterer. DKK kan videresende protesten til FCIs Brugshundekommission til endelig afgørelse. Videooptagelser betragtes ikke som bevis.

Prøveinspektion

DKK og specialklubberne/foreningerne kan gennemføre en prøveinspektion. En af specialklubberne/samarbejdende foreninger udpeget og af DKK godkendt sagkyndig person kontrollerer, at håndbogens bestemmelser efterleves efter forskrifterne for prøveafvikling.

Titler

På begæring af hundeføreren, gennem DKK via FCI, tilkendes titlen ”International Brugschampion” - “INTBCH”. Tildeling af CACIT og reserve-CACIT finder sted ved konkurrencer, som er anerkendt hertil af FCI. Hundene fremføres i højeste prøvetrin (klasse 3). En sådan konkurrence skal være ”international”, dvs. alle FCI’s medlemslande skal - via de nationale kennelklubber - være indbudt. Der skal være indbudt mindst to dommere, hvoraf mindst den ene skal komme fra et andet land end arrangørlandet. CACIT tildeles på dommerens vurdering. CACIT og reserve-CACIT kan kun tildeles hunde, som: - mindst har opnået præmieringsgraden “Sehr Gut” på en international FCI udstilling - ved prøven har opnået bedømmelsen ”Fortrinlig” eller ”Særdeles God”. Tildeling af CACIT henholdsvis reserve-CACIT er ikke automatisk tilknyttet det opnåede prædikat - er anført i FCI’s gruppeinddeling (nomenklatur) i grupperne 1, 2 eller 3 og undergivet en brugshundeprøve (brugshunde og sporhunde). Regler for tildeling af titlen Dansk Brugschampion (DKBRCH) fastsættes af DKK. Der henvises til gældende udstillingsreglement.

Verdensmesterskab

Her gælder kommissoriets bestemmelser for gennemførelse af de forskellige verdensmesterskaber inden for FCI. Udgivelse og ændringer af kommissoriet påhviler brugshundekommissionen.

Særlige bestemmelser

DKK er berettiget til at tilføje yderligere områder til de generelle bestemmelser, eksempelvis adgangs-, veterinær- dyreværns- og sundhedsbestemmelser - eller på grund af landets retsmæssige forhold.

Dopingreglement

Pr. 1. januar 2004:

Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping).

Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dommere) af en hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrangementsledelsen på dagen - anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 1.000,- der fortabes, såfremt testen er negativ.

Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af DKK.

Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/ fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen.

Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabeprøve på dagen.

De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Arrangementsledelsen orienterer DKK, om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK´s sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping.

Sundhedsudvalgets afgørelse tilstilles DKK´s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK´s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK´s love.

Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK´s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKKs disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK´s love.

Udvalgte produkter

arrow_back_ios
arrow_back_ios

Brugshundesport 2019

50,00 kr

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem