MENU

Vejen 14.-15.-16. juni 2024

Book din standplads til Vejen. Vær opmærksom på at hvis du ønsker strøm skal du vælge det produkt der hedder "med strøm". Udstillingen er udendørs

Firmanavn *

CVR nummer

Book en stand

Mød en målrettet målgruppe

Vores udstillinger tiltrækker en stor skare af opdrættere, ejere og hunde interesserede besøgende. Som stand promoveres du overfor en målgruppe, der allerede er interesseret i denne produkter, og klar til at købe. Som stand får du mulighed for at præsenterer dine produkter face2face.

Udvid dit netværk

Vores udstillinger er en fremragende platform til at opbygge og udvide dine professionelle relationer. Her er mulighed for at møde andre virksomheder og fagfolk.

Få mersalg

Deltagere og besøgende til vores hundeudstillinger er ofte aktivt interesseret i at købe produkter relateret til hundeverdenen. Fra din stand har du mulighed for både at demonstrere, tilbyde specielle messerabatter, prøveprodukter og give vejledning for at fremme dit salg.

Udstillingerne i Vejen er traditionelt set nogle rigtig hyggelige udstillinger, som foregår udendørs på arealerne ved Vejen Idrætscenter.

Omgivelserne er naturskønne, og der er fine baner at udstille på. Beliggenheden i tilknytning til Vejen Idrætscenter sikrer gode muligheder for at købe kaffe, mad og drikke, og der er gode parkeringsforhold og toiletforhold. Der er tilmed mulighed for at booke campingplads i forbindelse med udstillingen.

Tid og sted

Udstillingen afholdes i Vejen Idrætscenter fredag-lørdag-søndag den 14.-15.-16. juni 2024.

Adresse:
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.

Udstillingen foregår udendørs.

Indgangen åbner kl. 07.45 og bedømmelserne starter kl. 09.00 alle dage.
Oftest stillede spørgsmål

Hvor mange besøgende har I på en udstilling?

Det svinger lidt alt efter om det er en dobbelt udstilling eller en, hvor racerne er fordelt på lørdag og søndag.
Denne 3 dags udstilling, forventes der omkring 6.000 tilmeldte hunde, fordelt over de tre dage.

Hvornår skal jeg senest booke min stand?

Du skal booke din stand senest 6 uger før det arrangement du vil deltage på.

Størrelse på stande

Udendørs standpladser er 6m dybe, og skal minimum være 2m i længden.

I Vejen etableres samtlige standpladser udendørs på græs, fodboldbaner. Alle udstillingsringe vil ligeledes blive placeret udendørs.

Regler for opbygning af stand

Det er ikke tilladt at placere salgs- og/eller reklameartikler foran standens facade linje.

Ved gentagende overtrædelser af dette forbud, kan dette få konsekvenser for deltagelsen på DKK’s udstillinger.

Det er kun tilladt at uddele materiale fra egen stand, ligesom personligt/opsøgende salgsarbejde kun må udføres fra egen standplads.

Generelt for alle udendørs udstillinger

Alle telte skal have en dansk sikkerhedsgodkendelse, som skal hænge synligt i teltet. Lejer du et telt fra et udlejningsfirma, skal du huske at bede dem levere sikkerhedsgodkendelsen med.

Telte/salgsvogne uden dansk sikkerhedsgodkendelse, må kun anvendes hvis de er under 50 kvm. og har en afstand på 5 meter, på alle sider, til alt omkringliggende.

Har I ikke et dansk godkendt telt/salgsvogn, skal I oplyse dette ved jeres bestilling så vi kan tage højde for det mht. til jeres placering.

Stande uden dansk sikkerhedsgodkendelse

Som løsning på dette kan vi tilbyde 2 muligheder for jer, der ikke har dansk godkendte telte/markiser eller andre overdækninger:

Hvis I ønsker at ligge sammen med de andre stande, vil I blive opkrævet standleje for 20 kvm. ekstra, for at kompensere for de ekstra vi skal holde fri på hver side. (I betaler kun for den ene side). Disse 20 kvm skal holdes frie og må ikke bruges som salgsområde. I din ordre bestilles det antal kvm. der skal bruges til teltet/vognen.

Ønsker I ikke at betale for de 20kvm. ekstra, kan vi tilbyde at finde en placering et andet sted på udstillingsområdet, hvor jeres telt/salgsvogn overholder Disse steder kan skifte fra gang til gang, afhængigt af hvor det er muligt i vores planlægning. Den vil kunne komme til at ligge i den anden ende af pladsen, i forhold til de andre standlejere.

Parkering

Der bliver udsendt én parkeringstilladelse til officials området, pr. stand, pr. udstilling. Øvrige biler henvises til gæsteparkering.

Partoutkort

Hver stand modtaget 4 stk. partoutkort.

Fortrydelsesret

Afbestilling af standplads kan senest finde sted 5 uger før udstillingen. Afbestilling senere end 5 uger før udstillingen medfører fuld betaling af grundbeløb samt det bestilte stand areal. Afbestilling af standplads skal foretages skriftligt.

Fristerne kan ikke afviges.

When is the latest I should book my stand?

You must book your stand at least 6 weeks before the event you wish to attend.

Stand sizes

Outdoor stand spaces are 6m deep and must be a minimum of 2m in length.

In Vejen, all outdoor stand spaces are set up on grass. All exhibition rings will also be placed outdoors.

Rules for stand construction

It is not allowed to place sales and/or promotional items in front of the stand's facade line.

Repeated violations of this rule may have consequences for participation in DKK's exhibitions.

It is only allowed to distribute materials from your own stand, and personal/proactive sales work may only be carried out from your own stand space.

General for all outdoor exhibitions

All tents must have a Danish fire approval, which must be visibly displayed in the tent. If you rent a tent from a rental company, remember to ask them to provide the safety approval.

Tents/sales trailers without Danish fire approval may only be used if they are under 50 sqm. and have a distance of 5 meters, on all sides, to everything around.

If you do not have a Danish-approved tent/sales trailer, please inform us when placing your order so that we can take this into account regarding your placement.

Stands without Danish fire approval

As a solution to this, we can offer 2 options for those of you who do not have Danish-approved tents/awnings or other coverings:

If you wish to be placed alongside the other stands, you will be charged stand rent for an extra 20 sqm. to compensate for the extra space we need to keep clear on each side. (You only pay for one side). These 20 sqm. must be kept clear and may not be used as sales areas. In your order, specify the number of sqm. needed for the tent/trailer.

If you do not wish to pay for the extra 20 sqm., we can offer to find a placement elsewhere in the exhibition area where your tent/sales trailer complies. These locations may vary from time to time depending on what is feasible in our planning. It may end up being located at the other end of the site, relative to the other stand lessees.

Parking

One parking permit will be issued for the officials' area, per stand, per exhibition. Other cars will be directed to guest parking.

Tickets

Each stand receives 4 tickets.

Cancellation policy

Cancellation of stand space can take place no later than 5 weeks before the exhibition. Cancellation later than 5 weeks before the exhibition results in full payment of the base amount as well as the ordered stand area. Cancellation of stand space must be made in writing.

The deadlines cannot be deviated from.Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem