MENU

Stambogsføringsregler

Pkt. 1
Forældredyr skal inden parringen være optaget i Dansk Hundestambog eller anden anerkendt FCI stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK.

Pkt. 2
En hund kan være ejet af én eller flere personer. Hvis en hund ejes af flere personer, registreres det i DKK og på ejerbeviset for hunden, hvem der i forhold til DKK er dispositionsberettiget over hunden.

Hvis der ved registreringer af ejerskifter, importer m.v. i DKK angives flere ejere af en hund, uden at én af disse angives som dispositionsberettiget, indfører DKK i Dansk Hundestambog den førstnævnte ejer som dispositionsberettiget.

Pkt. 3
Alle hvalpe i et kuld skal anmeldes til stambogsføring samtidigt. Kuldets størrelse skal angives i registreringsanmeldelsen. Alle kuld skal stambogsføres.
Stambogen skal følge hunden, og ejerskifte skal foretages af opdrætteren, når hunden forlader denne.
Umyndige personer kan ikke stambogsføre hvalpe.
DKKs bestyrelse fastsætter de nærmere betingelser for stambogsføring.

Pkt. 4
DKK´s bestyrelse kan fastsætte regler om ID-mærkning af stambogsførte hunde.

Pkt. 5
Forældredyr skal før parring være godkendt til avl i overensstemmelse med nærværende stambogsføringsregler og eventuelt racespecifikke avlsrestriktioner. Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Importerede hunde, som ønskes stambogsført i DKK, vil få nedlagt avlsforbud, såfremt et af eller begge forældredyrene har en sundhedsstatus, der ville medføre avlsforbud i DKK.

Pkt. 6
Opdrættere har pligt til at modtage kennelbesøg og -inspektioner, herunder for kontrol af hundenes sundhed og velbefindende. De har ligeledes pligt til at efterkomme påbud givet af DKK og pligt til på begæring at medvirke til udtagning af de nødvendige blod- eller vævsprøver til kontrol af hundenes slægtskabsforhold.
Pligten til at medvirke til udtagning af de nævnte prøver gælder tilsvarende for alle ejere af DKK-stambogsførte hunde.

Omkostningerne ved en så­dan kontrol betales af DKK, medmindre det viser sig, at slægtskabsforholdene ikke er som af opdrætter anført. I så fald betales omkostningerne af opdrætteren.

Hvis en opdrætters manglende efterlevelse af et eller flere påbud givet af DKK nødvendiggør, at DKK aflægger opdrætteren mere end ét efterfølgende kontrolbesøg, kan DKK´s bestyrelse pålægge opdrætteren at refundere DKK´s udgifter hertil.

Hvis en tæve i samme løbetid parres med flere forskellige hanner, skal der foretages DNA-test, inden hvalpene kan blive registreret. Viser det sig, at kuldet har flere fædre, vil kuldet blive registreret som flere kuld.

Pkt. 7
Opdrættere og dispositionsberettigede ejere har på begæring pligt til skriftligt til DKK at fremkomme med alle relevante oplysninger om de af den på­gældende ejede og tilstationerede hunde, f.eks. oplysninger om parringer, navne og adresser på hvalpekøbere, salgsdatoer m.v.

Ligeledes har en dispositionsberettiget ejer ved udstationering af hunden oplysningspligt herom over for DKK.
En hundeejer kan ikke modsætte sig en dyrlæges videregivelse af oplysninger til brug i DKK om lidelser, operative indgreb m.v. hos pågældendes hund.

Pkt. 8
Opdræt, køb og salg af hunde til forhandler eller til forsøg, formidling ved køb og salg af hunde i strid med DKKs formål og interesser, såvel som opdræt, køb og salg af hunde, der ikke er stambogsført i DKK, er ikke tilladt, jf. DKK´s love § 11.

Pkt. 9
Gebyr for stambogsføring fastsættes af DKK´s bestyrelse.

Pkt. 10
DKK's bestyrelse kan fratage en hund avlsretten, hvis den to gange på FCI anerkendte udstillinger får tildelt præmieringsgraden Disqualified pga. manglende type, manglende sundhed eller aggressivitet.

DKK's bestyrelse kan fratage en hund avlsretten, hvis den to gange på en FCI anerkendt prøve diskvalificeres pga. aggressivitet eller anden uønsket adfærd.

Pkt. 11
DKK's bestyrelse kan - eventuelt efter indstilling fra pågældende specialklub - fratage en stambogsført hund avlsretten eller opstille betingelser for hundens avlsret. DKK´s bestyrelse kan, eventuelt i samarbejde med specialklubben, opstille betingelser for avlen inden for en bestemt race, når tungtvejende sundhedsmæssige, racemæssige eller overordnede hundepolitiske forhold gør dette nødvendigt.

DKK's bestyrelse kan annullere en hunds stambog, hvis det viser sig, at betingelserne for stambogsregistreringen ikke var opfyldt på registreringstidspunktet.

Pkt. 12
Dansk opdrættede, kuperede hunde kan ikke stambogsføres, medmindre der foreligger dispensation.

Pkt. 13
En opdrætter kan få nedlagt arveligt betingede avlsforbud for sit opdræt. Disse skal være motiveret og bekræftet af køberen samt anerkendt af DKK.

Pkt. 14
DKK kan afslå ansøgninger om stambogsføring i tilfælde, hvor stambogsføring efter bestyrelsens skøn finder sted på måder, der strider imod DKK´s formål, interesser og anseelse, eller som skønnes at have til formål at omgå trufne disciplinære foranstaltninger mod tidligere ejere af forældredyrene.

Pkt. 15
DKK foretager indberetning og registrering til Dansk Hunderegister af DKK stambogsførte hvalpe.

Pkt. 16
Dispensation fra ovennævnte regler kan gives af DKK´s bestyrelse.

Pkt. 17
Ikrafttrædelse


Stk. 1. Disse regler træder i kraft den 18. marts 2017.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem