MENU

Klag over køb af hund

Vil du gerne oprette en klage over dit køb af hund? Læs hvordan og find de relevante dokumenter her.

Når du køber en DKK-stambogsført hund, får du den ekstra sikkerhed, at en eventuel handelssag i medfør af købeloven altid kan behandles ved DKK’s klagenævn. Det gælder, hvad enten du selv er medlem af DKK eller ej.

 • Inden en sag kan indbringes for DKK’s klagenævn, skal du selv have forsøgt at løse problemet ved at henvende dig til opdrætteren/sælgeren. Han/hun skal have mulighed for at undersøge problemet og afhjælpe det.
 • Hvis problemet ikke kan løses, og I ikke kan blive enige om en økonomisk kompensation, kan du rejse en sag. Det koster 655 kr. (2024-takst) som returneres, hvis du får medhold.
 • Sagsbehandlingen foregår skriftligt. Skriv Klagenævnssag i emnefeltet på mailen. Vejledning samt blanket kan findes nederst på denne side under dokumenter og vejledning.

Som en hjælp til køber og sælger har DKK’s klagenævn samlet en række afgørelser på www.dkk.dk, som forhåbentlig gør det lettere for parterne at nå til enighed. Skriv klagenævnsafgørelser i søgefeltet.

Inden der rejses en klagenævnssag, anbefaler vi, at du kontakter DKK´s juridiske konsultation.

Spørgsmål og svar

Er køb og salg af en hundehvalp omfattet af købelovens regler?

Som udgangspunkt anses hundeopdræt som erhvervsmæssig virksomhed i købelovens forstand.

I DKK skal opdrætterne benytte en standard DKK-købsaftale, når de sælger deres hvalpe, og det betyder, at handlen bliver omfattet af købelovens særlige regler om forbrugerkøb.

Det indebærer bl.a., at uanset hvad der er aftalt mellem køber og sælger, er der en række regler der gælder, som giver forbrugeren rettigheder over for sælger. Købelovens forbrugerregler kan under ingen omstændigheder fraviges til skade for køberen.

Vigtige forbrugerregler i købeloven

 • Reklamationsfristen i købeloven er to år fra den dag, du overtog hunden. Retten til at reklamere omfatter de mangler, der var på hunden på overtagelsen. Den omfatter altså ikke lidelser, der først opstår senere. Arvelige eller medfødte lidelser betragtes som udgangspunkt som skjulte mangler, som var til stede ved overdragelsen.
 • Mangler, der viser sig inden for de første seks måneder efter købet, formodes at have været der, da du overtog hunden. Købeloven pålægger sælgeren at sandsynliggøre, at manglen ikke kan have været der ved overdragelsen og først vist sig senere.

Hvis det ikke kan fastslås, hvornår manglen (lidelsen hos hunden) er opstået, betyder købelovens formodningsregel, at man går ud fra, at manglen var der ved overtagelsen.

Reklamationsfristen i købeloven er to år fra den dag, du overtog hunden (og ikke den dag, hvor hunden fylder 2 år)

Kan jeg fortryde mit køb af hund?

Nej, der er i dansk lovgivning ingen generel fortrydelsesret.

Når du har indgået en aftale om køb af hund, så er denne aftale bindende. Det er obligatorisk for alle DKK-opdrættere at benytte sig af DKK’s købsaftale (find den her) - hvis du har købt en hund af en DKK-opdrætter, kan du sikkert huske, at du har underskrevet denne.

Det er vigtigt, at udfylde DKK’s købsaftale rigtigt - den kommer omkring alle de områder, hvor sælger og køber ellers kun står ord mod ord. Når DKK’s købsaftale anvendes, vil du som køber være omfattet af købelovens særlige regler om forbrugerkøb – også selv om sælger er en privatperson. Hvis du har en fortrydelsesret, er det fordi, der foreligger en konkret aftalte mellem dig og sælger. Her er det igen altid en god idé at få aftalen nedskrevet.

Så hvis hvalpen lever op til det aftale eller forudsatte, kan du ikke senere fortryde købet.

Hvornår har jeg ret til at klage?

Du kan som køber reklamere, hvis hunden er "behæftet med en mangel". Det er ikke enhver fejl ved hunden, der anses for en mangel. Nogle fejl er mangler hos enhver type hund, nogle er det kun, hvis det er aftalt, at hunden skal bruges til bestemte formål. F.eks. er skønhedsfejl (tandmangel, fejlfarvning m.v.) normalt ikke en mangel ved en familiehund, mens disse fejl er mangler ved en udstillingshund.

Opdrætter og køber bør derfor klarlægge, hvad køber vil bruge hunden til. Hvis man som køber har et særligt formål med hunden, f.eks. udstilling, jagt eller brugshundearbejde, så skal dette præciseres i aftalen.

DKK anbefaler, at kun voksne hunde sælges som ”udstillingshunde". Som opdrætter skal man på være klar over konsekvenserne af, at hvalpen sælges med et særligt formål for øje - og det er altid en god idé ikke at love for meget om hvalpen.

Det er altid en mangel, hvis hunden har fejl, som generer eller måske ligefrem invaliderer den.

Købelovens ret til at reklamere over en mangel gælder kun for forhold, som er til stede på leveringstidspunktet. Der kan også reklameres over mangler, som først viser sig efter leveringen, men hvor årsagen (f.eks. en arvelig sygdom) var til stede på leveringstidspunktet.

Hvis sælgeren ved handlen har gjort opmærksom på en mangel, men du alligevel har valgt at købe hunden, kan du ikke senere klage over denne mangel.

Køberen må selv bære ansvaret, hvis fejlen skyldes købers egne forhold, f.eks. forkert fodring, for sen eller utilstrækkelig dyrlægebehandling el.lign.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Vent ikke med at klage.

Køberen har pligt til at gøre sælgeren opmærksom på en eventuel mangel "inden for rimelig tid" efter, at køberen har opdaget manglen.

Hvis køberen ikke gør det, kan køber efter omstændighederne risikere at fortabe sine rettigheder.

Hvad der er rimelig tid, kan altid diskuteres, men en meddelelse om manglen afgivet inden to måneder efter, at manglen er opdaget, kan ikke være for sen.

Klager køberen derimod over en mangel f.eks. et år efter, at manglen er konstateret, har køberen fortabt sin ret til at gøre et mangelsansvar gældende.

Når der er gået to år fra overdragelsen, kan køber ikke påberåbe sig en mangel over for sælger.

Reklamér skriftligt.

Når du reklamerer til sælgeren, skal du sikre dig bevis for din reklamation. Det gøres bedst ved at reklamere skriftligt fx anbefalet brev eller e-mail, og så skal du selv gemme en kopi af reklamationen.

Garanti og ansvarfraskrivelse - hvad er det?

 • En garanti giver mere, end købeloven bestemmer, f.eks. en forsikring mod fejl, som ellers ikke er mangler (f.eks. skønhedsfejl hos en familiehund).
 • En ansvarsfraskrivelse giver mindre, f.eks. at opdrætteren ikke giver mere end en tredjedel nedslag i prisen ved mangler, uanset hvilke mangler der er tale om.

Ved forbrugerkøb kan opdrætter dog ikke give køber en dårligere retsstilling end købeloven foreskriver. Generelle ansvarsfraskrivelser er derfor ugyldige.Opdrætter og køber skal selvfølgelig sikre sig, at man er enige om indholdet af en garanti eller en ansvarsfraskrivelse, og disse forhold skal skrives ind i købsaftalen.

Hvornår er hunden mangelfuld?

Der foreligger en mangel ved hunden:

 • hvis hunden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælger i øvrigt har givet urigtige eller vildledende oplysninger, som har haft afgørende betydning for købers bedømmelse af hunden.
 • hvis hunden ikke svarer til de oplysninger der givet om den i fx annoncer eller i andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller købers kundskab.
 • hvis sælgeren har undladt at oplyse om forhold som han kendte eller burde kende til, og som har haft betydning for købers bedømmelse af hunden.
 • hvis hunden i øvrigt er af en ringere beskaffenhed end man kunne forvente.

Det vil ofte bero på en konkret vurdering, hvorvidt hunden er mangelfuld, men generelt kan man sige, at opdrætter er ansvarlig for mangler, der er arveligt betingede eller medfødte, eller mangler der er begrundet i forhold hos opdrætteren.

Afgørelsen af om hunden lider af en mangel, træffes ud fra hundens tilstand på overdragelsestidspunktet. Forelå der på dette tidspunkt en mangel ved hunden, hæfter sælgeren for manglen, også selvom manglen først viser sig senere. Det er uden betydning, hvornår manglen udvikler sig, hvis dispositionen til manglen var til stede på overdragelsestidspunktet (f.eks. hvis lidelsen er arveligt betinget eller medfødt, men først viser sig efter overtagelsen).

Du kan ikke klage over lidelser, hvis sælgeren gjorde dig opmærksom på lidelsen før købet, eller hvis du selv er skyld i dyrets sygdom.

Hvad er mine rettigheder, hvis hunden er mangelfuld?

Som forbruger har du efter købeloven ret til at vælge mellem afhjælpning af manglen eller ombytning til en tilsvarende, fejlfri vare. Når varen er en hund, er det ikke altid helt lige til at anvende købelovens regler om afhjælpning eller ombytning.

Hvis hunden viser sig at være mangelfuld på grund af en lidelse, som det er muligt at behandle, kan du som udgangspunkt bede sælgeren om at få kureret hunden, hvis udgifterne til dyrlægebehandlingen ikke vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger.

Medmindre behandlingen er akut skal du kontakte sælgeren inden behandlingen påbegyndes, så I sammen kan aftale, hvordan processen skal forløbe, idet du ikke bare kan lade hunden behandle hos din egen dyrlæge, og så derefter forlange, at sælgeren betale dyrlægeregningen. Hvis sælgeren skal betale for behandling af hunden, har sælgeren også ret til at bestemme, hvilken dyrlæge der skal gøre det.

En hund er ikke en fabriksny vare, men et unikt væsen, og derfor vil det i praksis ofte være vanskeligt at komme igennem med et krav eller tilbud om ombytning.

Hvis man alligevel går ind i en dialog om omlevering, det vil sige levering af en anden vare (hund) magen til skal man være opmærksom på følgende: Hvis køber har købt en sort labradortæve på otte uger, er køber ikke forpligtet til at acceptere, at sælger omleverer med en gul labrador hanhund på ni måneder. Erstatningshvalpen skal være en ny hundehvalp på otte uger af samme køn og type og farve. Du er ikke forpligtet til at vente på et nyt kuld senere på året. Du er ikke forpligtet til at acceptere at vente mere end højst et par måneder på en erstatningshvalp.

Hvis hunden har medfødte eller arvelige sygdomme ved overtagelsen, der ikke er til at behandle, og som ikke er uvæsentlige, giver købeloven dig ret til at ophæve handlen og få dine penge tilbage. Ophæver du handlen, betyder det, at du skal levere hunden tilbage til sælgeren.

Hvis du ønsker at beholde den kronisk syge hund, kan du få et afslag i købesummen. I det tilfælde skal du selv dække de omkostninger, der efterfølgende kommer til dyrlægebehandlinger og medicin.

Hvem skal bevise manglen?

I dansk lovgivning opereres der med formodningsreglen. Det betyder, at i de første seks måneder efter købet er det sælger, som skal løfte bevisbyrden for, at manglen ikke var til stede ved overdragelsen.

Det er en bevisbyrde, som er svær at løfte - derfor vil sælger ofte blive draget til ansvar for mangler, der viser sig inden for de første seks måneder fra overdragelsen.

Efter seks måneder er det derimod køber, der skal bevise, at manglen har været til stede på overdragelsestidspunktet.

Kan jeg som køber kræve erstatning for dyrlægeregninger?

I tvister om køb og salg af hunde opstår spørgsmålet om, hvem der hæfter for eventuelle dyrlægeregninger ofte.

Sælger hæfter som udgangspunkt ikke for dyrlægeregninger til udredning og behandling af hunden.

Hvis sælger har fortiet noget om hunden, og dermed ikke opfyldt sin loyale oplysningspligt, kan sælger dog risikere at blive gjort ansvarlig for at dække de udgifter, som køber har haft i denne anledning.

Vejledende eksempler på mangler, hvor køber kan hæve købet eller få et afslag i købesummen

Det vil altid bero på en konkret vurdering af det enkelte sag, hvorvidt en hund lider af en mangel, og hvorvidt køberen er berettiget til at gøre krav gældende i den anledning.

Nedenfor følger eksempler på lidelser, som DKK´s Klagenævn har truffet afgørelser om:

Bemærk at det har betydning for afgørelsen, hvilket formål hunden skal kunne opfylde - i forhold til, hvad der er noteret på DKK´s obligatoriske købsaftale; er hunden f.eks. solgt som avlshund, udstillingshund eller brugshund, og kan den ikke leve op til det solgte formål.

Nedenstående eksempler vedrører mangler ved hunde, som er solgt som familiehunde, og er ikke dækkende for tilfælde, hvor der foreligger flere mangler, som opdrætter bærer risikoen for. I så fald foretages en samlet og konkret vurdering af manglerne.

Tandstillingsfejl: Manglende tænder, overbid/underbid, eller tandstillingsfejl, der ikke volder skade eller er til gene for hunden udgør som udgangspunkt ikke en mangel ved en familiehund, og køber er derfor ikke berettiget til at kræve noget.

Hvis tandfejlen er til gene for hunden og operationskrævende (f.eks. overbid med hjørnetænder, der går op i ganen, og som kræver behandling) kan køber som udgangspunkt kræve et afslag i købesummen i niveauet omkring en fjerdedel. Dette gælder også for så vidt angår mælketænder.

Opdrætter er ikke ansvarlig for forebyggende tandarbejder.

Navlebrok: Hvis der er tale om operationskrævende navlebrok, vil køber som udgangspunkt være berettiget til et nedslag i købesummen typisk på en fjerdedel. Navlebrok af kosmetisk karakter betragtes som en bagatel ved en familiehund.

Cherry Eye: Hvis der er tale om operationskrævende cherry eye kan køber som udgangspunkt kræve et afslag i niveauet op til en tredjedel (afhængig af karakteren).

Kryptorchisme (mangler én eller begge testikler) - Hos familiehund: Nedslag i købesummen typisk i niveauet 15%.
- Hos avlshund eller udstillingshund: Køber kan hæve købet, dvs. levere hunden tilbage til sælger, der skal betale hele købesummen retur. Hvis køber ikke ønsker at hæve købet (køber vil beholde hunden), kan køber kræve et nedslag i købesummen typisk på halvdelen i stedet for.

Hofteledsdysplasi, hvor DKKs HD-bedømmelsesudvalg har tildelt hunden HD-status C: Som udgangspunkt betragtes HD-status C som en bagatel, og køber er som udgangspunkt ikke berettiget til at gøre krav gældende. Konkrete omstændigheder kan dog medføre, at der er tale om en mangel, f.eks. hvis der foreligger kliniske symptomer hos hunden eller lignende.

Hofteledsdysplasi, hvor DKKs HD-bedømmelsesudvalg har tildelt hunden HD-status D: Køber kan som udgangspunkt kræve et afslag i købesummen i niveauet omkring en tredjedel.

Hofteledsdysplasi, hvor DKKs HD-bedømmelsesudvalg har tildelt hunden HD-status E: Køber kan hæve købet, dvs. levere hunden tilbage til sælger, der skal betale hele købesummen retur. Hvis køber ikke ønsker at hæve købet (køber vil beholde hunden), kan køber kræve et nedslag i købesummen typisk på halvdelen i stedet for.

I forhold til reklamation kan sælger ikke altid kræve, at køber lader hunden bedømme ved DKKs HD-bedømmelsesudvalg. Det vil bero på en konkret vurdering af sagen og det dyrlægefaglige materiale.

Albueledsdysplasi, med AD-status 1: Som udgangspunkt betragtes AD-status 1 som en bagatel, og køber er som udgangspunkt ikke berettiget til at gøre krav gældende. Konkrete omstændigheder kan dog medføre, at der er tale om en mangel, f.eks. hvis der foreligger kliniske symptomer hos hunden eller lignende.

Albueledsdysplasi, med AD-status 2: Køber kan som udgangspunkt kræve et afslag i købesummen i niveauet omkring en tredjedel.

Albueledsdysplasi, med AD-status 3: Køber kan hæve købet, dvs. levere hunden tilbage til sælger, der skal betale hele købesummen retur. Hvis køber ikke ønsker at hæve købet (køber vil beholde hunden), kan køber kræve et nedslag i købesummen typisk på halvdelen i stedet for.

Patella Luksation (”løse knæ”), grad 1: Som udgangspunkt betragtes patella luksation grad 1 som en bagatel, og køber er som udgangspunkt ikke berettiget til at gøre krav gældende. Konkrete omstændigheder kan dog medføre, at der er tale om en mangel, f.eks. hvis der foreligger kliniske symptomer hos hunden eller lignende.

Patella Luksation (”løse knæ”), grad 2: Køber kan som udgangspunkt kræve et afslag i købesummen i niveauet omkring en fjerdedel.

Patella Luksation (”løse knæ”), grad 3: Køber kan hæve købet, dvs. levere hunden tilbage til sælger, der skal betale hele købesummen retur. Hvis køber ikke ønsker at hæve købet (køber vil beholde hunden), kan køber kræve et nedslag i købesummen typisk på halvdelen i stedet for.

Generaliseret demodex (generaliseret hårsækkemideangreb): Køber kan hæve købet, dvs. levere hunden tilbage til sælger, der skal betale hele købesummen retur. Hvis køber ikke ønsker at hæve købet (køber vil beholde hunden), kan køber kræve et nedslag i købesummen typisk på halvdelen i stedet for.

Allergi: Køber kan hæve købet, dvs. levere hunden tilbage til sælger, der skal betale hele købesummen retur. Hvis køber ikke ønsker at hæve købet (køber vil beholde hunden), kan køber kræve et nedslag i købesummen typisk på halvdelen i stedet for.

Hvor kan jeg klage? DKK's klagenævn

Når du køber en DKK-stambogsført hund, får du den ekstra sikkerhed, at en eventuel handelssag i medfør af købeloven altid kan behandles ved DKK’s klagenævn. Det gælder, hvad enten du selv er medlem af DKK eller ej.

 • Inden en sag kan indbringes for DKK’s klagenævn, skal du selv have forsøgt at løse problemet ved at henvende dig til opdrætteren/sælgeren. Han/hun skal have mulighed for at undersøge problemet og afhjælpe det.
 • Hvis problemet ikke kan løses, og I ikke kan blive enige om en økonomisk kompensation, kan du rejse en sag. Det koster 655 kr. (2024-takst) som returneres, hvis du får medhold.
 • Sagsbehandlingen foregår skriftligt og vejledning samt blanket kan rekvireres på post@dkk.dk. Skriv Klagenævnssag i emnefeltet på mailen.

Som en hjælp til køber og sælger har DKK’s klagenævn samlet en række afgørelser på www.dkk.dk, som forhåbentlig gør det lettere for parterne at nå til enighed. Skriv klagenævnsafgørelser i søgefeltet.

Inden der rejses en klagenævnssag, anbefaler vi, at du kontakter DKK´s juridiske konsultation.

Hvordan skal jeg sende beviserne til DKK i en indberetningssag?

Alle beviser i en indberetning skal sendes i et samlet dokument. Undgå at sende mange billeder indsat i en mail, hvor det er uoverskueligt hvad sagen handler om. Se vejledning her.Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 9070 Konto: 1639581302
IBAN-nr: DK3090701639581302
SWIFT-kode: VRAADK21

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem