MENU

Fredericia 10 - 11 februar 2024

Book din standplads til årets første hundeudstilling i Fredericia. Udstillingen er indendørs.

Firmanavn *

CVR nummer

Book en stand

Vi kan på DKK’s udstillinger tilbyde en række muligheder for at komme i kontakt med et stort publikum, der alle er interesserede i hunde, hundefoder og artikler til hunde.

Vi har over de seneste mange år haft et stabilt besøgstal med mange potentielle kundegrupper, og udstillingernes messe er et oplagt salgsforum for den danske hundebranche. Vi har fast 6 udstillinger om året, og besøgstallet ligger omkring de 3.000 besøgene hen over en udstillings weekend. I Herning Messe Center afholdes årets sidste Winter Wonder udstilling og her forventes 4.000 deltagende hunde pr. dag og 6.000 mennesker pr. dag.

Årets første udstilling

Årets første hundeudstilling, i Fredericia, finder sted den 10. - 11. februar 2024.
Udstillingen er indendørs.

Tid og sted

Udstillingens adresse: Messe C Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. Udstillingen foregår indendørs. Indgangen åbner kl. 8.30 og bedømmelserne starter kl. 10.00 begge dage.

Oftest stillede spørgsmål

Hvor mange besøgende har I på en udstilling?

Det svinger lidt alt efter om det er en dobbelt udstilling eller en, hvor racerne er fordelt på lørdag og søndag.
Ca. 3.000 hunde er tilmeldt pr. dag, så over en lørdag - søndag kommer 6.000 hunde til pladsen.

Hvornår skal jeg senest booke min stand?

Du skal booke din stand senest 6 uger før det arrangement du vil deltage på.

Størrelse på stande

Indendørs standpladser er 4m dybe, og skal minimum være 2m i længden.

I Messe C Fredericia etableres samtlige standpladser indenfor i haller. Alle udstillingsringe vil ligeledes blive placeret indendørs.

Regler for opbygning af stand

Det er ikke tilladt at placere salgs- og/eller reklameartikler foran standens facadelinje.

Ved gentagende overtrædelser af dette forbud, kan dette få konsekvenser for deltagelsen på DKK’s udstillinger.

Det er kun tilladt at uddele materiale fra egen stand, ligesom personligt/opsøgende salgsarbejde kun må udføres fra egen standplads.

Inventar til din stand

Lys, strøm, rengøring samt inventar til din stand skal du bestille direkte hos Messe C Fredericia. 6 uger før udstillingen modtager du en mail fra Messe C Fredericia hvori du kan bestille direkte hos dem.

Parkering

Der bliver udsendt én parkeringstilladelse til officials området, pr. stand, pr. udstilling. Øvrige biler henvises til gæsteparkering.

Partoutkort

Hver stand modtaget 4 stk. partoutkort.

Fortrydelsesret

Afbestilling af standplads kan senest finde sted 5 uger før udstillingen. Afbestilling senere end 5 uger før udstillingen medfører fuld betaling af grundbeløb samt det bestilte stand areal. Afbestilling af standplads skal foretages skriftligt.

Fristerne kan ikke afviges.

How many visitors do you have at an exhibition?

It varies a bit depending on whether it's a double exhibition or one where the breeds are distributed on Saturday and Sunday.

Overall, 6.000 dogs.

When should I book my stand at the latest?

You should book your stand at the latest 6 weeks before the event you want to participate in.

Sizes of stands

Indoor stand spaces are 4m deep and must be at least 2m in length.

In Herning Exhibition Center, all stand spaces are set up indoors in halls. All exhibition rings will also be placed indoors.

Rules for stand setup

It is not allowed to place sales and/or promotional items in front of the stand's facade line.

Repeated violations of this rule may have consequences for participation in DKK's exhibitions.

It is only allowed to distribute material from your own stand, and personal/approach sales work can only be carried out from your own stand space.

Furniture for your stand

Lighting, power, cleaning, and furniture for your stand should be ordered directly from Messe C Fredericia. 6 weeks before the exhibition, you will receive an email from Messe C Fredericia where you can place your order directly with them.

Parking

One parking permit will be issued for the officials' area per stand, per exhibition. Other cars are directed to guest parking.

Season passes

Each stand receives 4 season passes.

Cancel

Cancellation of stand space can take place no later than 5 weeks before the exhibition. Cancellation later than 5 weeks before the exhibition will result in full payment of the base amount and the ordered stand area. Cancellation of stand space must be done in writing.

The deadlines cannot be deviated from.
Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem