Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK.

Formand
Jørgen Hindse
Hovedgaden 164
3630 Jægerspris

Jurist
Kurt Sørensen
Kløvervangen 14
3660 Stenløse

Repræsentant for opdrættere
Erik Faarup
Stjærvej 31, Søballe
8660 Skanderborg

Repræsentant for opdrættere / Suppleant
Luise Rasmussen
Møgelholtvej 5, Veddum
9560 Hadsund

Repræsentant for almindelige hundeejere
Bo Lasthein Andersen
Strandgaarden
Strandhuse 45
5700 Svendborg

Repræsentant for almindelige hundeejere / Suppleant
Lars Kristian Nielsen
Flitgaardsbakke 5, Farendløse
4100 Ringsted

Sekretær
Charlotte Vinter Dal
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8100
Mail: chda@dkk.dk

Kommissorium:

Klagenævnets kommissorium er DKK’s loves § 31:

Stk. 1. Det af DKK´s repræsentantskab nedsatte klagenævn kan behandle tvister vedrørende DKK stambogsførte hunde. Alle sager vedrørende handel med DKK stambogsførte hunde kan indbringes for Klagenævnet.

Stk. 2. Nævnet består af 4 medlemmer: DKK´s formand, 1 repræsentant for opdrættere og 1 repræsentant for hundeejere, 2 personlige suppleanter for disse samt en jurist. Formanden for DKK er født medlem og formand for nævnet. Der vælges på repræsentantskabsmøderne skiftevis 1 repræsentant for opdrættere og 1 repræsentant for hundeejere for en 4-årig periode samt en suppleant for den valgte - ligeledes for en 4-årig periode. På hvert repræsentantskabsmøde vælges 1 jurist for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Nævnet kan knytte veterinærfaglig ekspertise til arbejdet.

Nævnets medlemmer modtager refusion af udgifter i forbindelse med nævnets virksomhed.

Stk. 3. Klagenævnet bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Klagenævnets afgørelser er bindende for medlemmerne.