Næste møde:
Næste repræsentantskabsmøde skulle have været afholdt den 27/3-2021, men er blevet udskudt til 23/10-2021 på grund af coronasituationen. Mødet bliver afholdt i Skælskør.

Deltagere:
Til repræsentantskabsmøder inviteres følgende:
- Bestyrelsen
- Kredsrepræsentanter
- 1 repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer af hver samarbejdende specialklub.

Uddrag af DKK’s love:
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år (ulige år) – så vidt muligt inden midten af marts måned. Bestyrelsen fastsætter datoen og mødestedet og indkalder i november-nummeret af medlemsbladet repræsentanterne til mødet.
Stk. 2. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende:
a. Valg af dirigent
b. Valg af 3 stemmetællere
c. Formanden aflægger DKK’s årsberetning for de sidste 2 år.
d. Kassereren forelægger de reviderede regnskaber for de sidste 2 år til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed samt forelægger budget for de kommende 2 år
e. Fastsættelse af diæter, refusioner m.v.
f. Bekendtgørelse af resultatet af bestyrelsesvalget samt eventuelt valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. § 18, stk. 3 og 4.
g. Valg af revisor
h. Valg af medlem(mer) og suppleanter samt jurist til disciplinærnævnet
i. Valg af repræsentant og suppleant samt jurist til klagenævnet
j. Indkomne forslag
k. Eventuelt

Årsberetning 2019-2020:
Repræsentantskabsmøde 2021 - dagsorden, årsberetninger og regnskab m.v. (pdf)