Dansk Kennel Klubs Repræsentantskab er, som navnet antyder, medlemmernes repræsentanter i DKKog består af DKK´s bestyrelse, repræsentanter fra DKK´s kredse samt en repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer af hver samarbejdende specialklub.

Uddrag af DKK’s love:
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år (ulige år) – så vidt muligt inden midten af marts måned. Bestyrelsen fastsætter datoen og mødestedet og indkalder i november-nummeret af medlemsbladet repræsentanterne til mødet.
Stk. 2. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende:
a. Valg af dirigent
b. Valg af 3 stemmetællere
c. Formanden aflægger DKK’s årsberetning for de sidste 2 år.
d. Kassereren forelægger de reviderede regnskaber for de sidste 2 år til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed samt forelægger budget for de kommende 2 år
e. Fastsættelse af diæter, refusioner m.v.
f. Bekendtgørelse af resultatet af bestyrelsesvalget samt eventuelt valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. § 18, stk. 3 og 4.
g. Valg af revisor
h. Valg af medlem(mer) og suppleanter samt jurist til disciplinærnævnet
i. Valg af repræsentant og suppleant samt jurist til klagenævnet
j. Indkomne forslag
k. Eventuelt.

Repræsentantskabsmøde i Dansk Kennel Klub:
Det seneste repræsentantskabsmøde i Dansk Kennel Klub skulle være afholdt i marts ´21, men blev udskudt grundet corona-epidemien. Repræsentantskabsmødet blev derfor afholdt den 23/10-2021.

Næste repræsentantskabsmøde afholdes i 2023.

Årsberetning 2019-2020:
Repræsentantskabsmøde 2021 - dagsorden, årsberetninger og regnskab m.v. (pdf)