DKKs bestyrelse


Ud af bestyrelsens syv medlemmer repræsenterer tre medlemmer jagthunderacerne, en repræsenterer brugshunderacerne og tre repræsenterer de øvrige racer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år af gangen ved urafstemning. Kandidaterne findes blandt bestyrelsesmedlemmer, der modtager genvalg, og kandidater foreslået af klubbens medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabet eller urafstemning. I den forbindelse kan bestyrelsen nedsætte udvalg og ansætte de nødvendige lønnede medarbejdere.

Henvendelse til bestyrelsen

Al henvendelse til bestyrelsen bedes rettet til direktionen på DKK´s adresse.