I forlængelse af et stigende antal sager og konflikter angående udstationeringshunde besluttede DKK´s bestyrelse tilbage i 2019 at gøre en ikke-revideret udgave af vores udstationeringsaftale obligatorisk ved udstationering af DKK-stambogsførte hunde.

Dette resulterede – forståeligt nok – i kritik. Vi lyttede til medlemmerne, tog kritikken til efterretning og tilbagekaldte straks udstationeringsaftalen for at sikre os, at aftalen var gennemarbejdet og brugbar.

I januar måned i år sendte vi så det reviderede aftalepapir i høring hos samtlige 6.500 kennelmærkeindehavere i DKK - via den mailadresse, DKK har registreret på den enkelte opdrætter - og bad om kommentarer til udkastet til en ny udstationeringsaftale.

Tusind tak for tilbagemeldingerne

I løbet af den 14 dage lange høringsperiode modtog vi et overvældende antal - konstruktive og grundige – tilbagemeldinger. Vi har gennemlæst samtlige tilbagemeldinger grundigt, og derfor har det taget noget tid.

Efter den grundige gennemgang af alle jeres kommentarer har vi konstateret, at der er en række forhold i forbindelse med udstationering, som vanskeligt lader sig generalisere på tværs af alle de racer, som DKK repræsenterer og stambogsfører.

Derfor har DKK ændret beslutningen om at gøre udstationeringsaftalen obligatorisk.

Fremadrettet anbefaler DKK alene (som hidtil), at man benytter sig af udstationeringsaftalen ved udstationering af DKK-stambogsførte hunde.

Aftalen er endvidere revideret for så vidt angår maximalt antal kuld og parringer og udstationeringsperiodens længde i øvrigt.

Aftalen skal være fair for begge parter

DKK er fortsat af den opfattelse, at to kuld pr. tæve generelt er det mest rimelige i forbindelse med udstationering, og at der bør udvises mådehold i forhold til, hvor mange parringer, der skal kunne kræves af en udstationeret hanhund.

DKK mener desuden, at ejerskabet til hunden endeligt bør overgå til udstationeringsværten inden for en rimelig tidshorisont, uanset om ejeren har udnyttet sine rettigheder i relation til avl mv.

Vi holder med hundene!

Mange opdrættere har en opfattelse af, at DKK alene har udstationeringsværtens interesser for øje. Det har imidlertid ikke været hensigten med udstationeringsaftalen.

Derimod er det hundens tarv, som DKK forsøger at varetage. Der skal foretages en afvejning af opdrætterens mulighed for at benytte hundens i avl på den ene side, og på den anden side hunden og udstationeringsværtens interesse i at have en forudsigelig og rimelig udstationeringsperiode, som skal munde ud i, at hunden også skal have lov at leve et liv uden at skulle indgå i avl.

To nye dokumenter til opdrætteren

Det ene er selve den reviderede, frivillige men af DKK anbefalede udstationeringsaftale.
Det andet er en vejledning til brug af aftalen:

Vi håber, at I vil tage godt imod DKK´s anbefaling om at benytte DKK´s udstationeringsaftale og tankerne bag den - og vil du vide mere om udstationering af hund, så kig på vores hjemmeside HER

Og læs desuden artiklen i DKK´s medlemsmagasins aprilnummer, som udsendes til medlemmerne i næste uge.