Den kan du finde nederst på siden HER

Siden er kun lige påbegyndt og vil løbende vil blive opdateret, naturligvis også når og hvis der kommer nye udmeldinger eller præciseringer fra Kulturministeriet, Politiet eller andre myndigheder.

Som altid er du mere end velkommen til at kontakte DKK, hvis du har yderligere spørgsmål, ikke kan finde svar på dit spørgsmål eller har brug for sparring/vejledning – vi sidder klar til at hjælpe dig.

Vi får desværre ikke svar på alle vores spørgsmål til myndighederne fra dag til dag, og derfor kan vi heller ikke svare på alt så hurtigt, som der kan være behov for, men vid, at vi arbejder så hurtigt vi kan.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er DKK, der beslutter, hvilke restriktioner, der gælder hvornår – vi formidler blot de udmeldinger og informationer, der kommer fra myndighederne i form af forordninger og bekendtgørelser, ligesom vi afstemmer vores svar med organisationer, der "ligner" vores, f.eks. Dansk Idrætsforbund, Dansk Rideforbud og Dansk Boldspil Union.

Vil du se, hvilken baggrund retningslinjerne er skabt på baggrund af, så læs ”lovbekendtgørelse nr. 795 af 08/06/2020 - Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19”.

DKK er blevet gjort bekendt med, at nogle arrangører (og politikredse) tolker bekendtgørelsens §3, stk. 5 som om den giver mulighed for

 • at afholde bl.a. prøver på op til 500 personer, inkl. udøvere af aktiviteten samt evt. siddende publikum, der alle peger næsen i samme retning
 • at der må være max 10 på én bane i en konkurrencesituation
 • at der må være flere baner i samme hal, så længe disse er tydeligt afskilt, og at deltagere ikke blandes.

OVENSTÅENDE ER DESVÆRRE IKKE KORREKT!

Myndighederne skelner imellem ”varetagelse af foreningsliv” og dermed træning i klubregi blandt ”ikke-fremmede smittegrupper” og afholdelse konkurrencer, som samler folk på tværs af forskellige (eventuelle smitte-) grupper.

DET ER TILLADT

 • at arrangere TRÆNING i foreningsregi, hvor flere grupper samtidig træner på samme område, inkl. indendørs haller, hvis disse er tydeligt adskilt.
 • at arrangere en konkurrence som TIDSFORSKUDT arrangement med op til 500 deltagere, så længe der på intet tidspunkt er mere end 10til stede samtidig.
  F.eks. kan én samlet konkurrence (f.eks. en LP-prøve) afvikles, så der om formiddagen deltager max 10, som herefter tager hjem, hvorefter en ny gruppe personer på max 10 personer kan deltage en time efter.
 • at afvikle flere SEPARATE arrangementer/prøver/konkurrencer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet.
  Dvs. det er tilladt at lade flere end 10 personer være til stede i f.eks. en idrætshal eller på en udendørs boldbane, hvis der er tale om forskellige, uafhængige arrangementer, der afvikles ved siden af hinanden samtidigt, hvoraf der ikke deltager mere end 10 deltagere i hvert arrangement. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for den enkelte konkurrence, at der er effektiv adskillelse mellem konkurrencerne og de arealer, konkurrencerne foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af konkurrencerne eller med publikum.

DET ER IKKE TILLADT

 • at inddele den samme konkurrence i flere SEKTIONER på samme område og afholde disse samtidigt, f.eks. adskilt af hegn eller klisterbånd, da det vil blive betragtet som værende ét samlet arrangement på samme tid og sted (gælder både indendørs og udendørs). Argumentet er, at myndighederne ønsker at begrænse, at man samler folk fra mange forskellige smittegrupper.

Herunder kan du læse eksempler på spørgsmål og svar i forbindelse med afholdelse af hundesportsarrangementer:

HVAD BETYDER DET STORE FORSAMLINGSFORBUD?

Kulturministeriet har i sine opdaterede retningslinjer fra 29.10.20 konkretiseret brugen af det såkaldte ”store forsamlingsforbud” på op til 500:

”Dette er udelukkende gældende ved kursus-og uddannelsesaktiviteter samt ved arrangementer med tilskuere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigterne i samme retning.”

HVAD BETYDER DET, AT MAN I AL VÆSENTLIGHED SIDDER NED?

Kravet om, at man ”i al væsentlighed sidder ned” til arrangementer med flere end 10 personer til stede samtidig, er også præciseret fra Kulturministeriets side og betyder, at stort set alle tilstedeværende personer på stort set alle tidspunkter skal være placeret på samme faste plads og på samme måde som f.eks. på et stadion, i en teatersal eller biograf. Det gælder også, hvis personerne fordeles på f.eks. flere tribuner rundt om en scene eller en sportsbane, hvor man på de enkelte tribuner sidder ned på faste pladser med retning mod scenen eller sportsbanen.

HVAD BETYDER FASTE PLADSER?

”Faste pladser” betyder, at man skal vende tilbage til sit tildelte sæde, hvis man kortvarigt rejser sig (f.eks. for at gå på toilettet). Man må ikke vælge at sætte sig et andet sted efterfølgende.

Det er Kulturministeriets helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man når man ankommer til eller går fra sin faste plads, når man går på toilettet, eller når man helt kortvarigt henter f.eks. drikkevarer i en bar.

Det betyder også, at deltagerne i aktiviteterne på banen ikke på noget tidspunkt må blande sig med publikum – de to grupper skal være klart adskilte.

HVORDAN KAN MAN ARRANGERE KONKURRENCER MED PUBLIKUM UNDER ”DET STORE FORSAMLINGSFORBUD?

Hvis man som arrangør ønsker at benytte reglen om forsamlingsbuddets max-antal på 500 personer, skal man:

- samlet set for hele idrætsfaciliteten/stedet overholde det ”store forsamlingsforbud” på 500 personer inkl. deltagere, officials, dommere, parkeringsvagter, coronaansvarlige og publikum mv.

- overholde de ”mindre” forsamlingsforbud på hhv. 10 og 50 (alt efter alder på deltagerne) ift. de eventuelle enkelte grupper/discipliner, der er forsamlet på samme sted og tidspunkt

- ved konkurrenceafvikling overholde enten reglen om tidsforskudte arrangementer ELLER reglen om betydelig geografisk spredning

- evt. afholde forskellige, adskilte discipliner samtidigt

- undlade at sektionsopdele ét arrangement/én disciplin/én konkurrence i flere dele

- ikke tillade, at udøvere først deltager i konkurrencen, for derefter at sætte sig blandt publikum (eller omvendt).

Vi minder i øvrigt om, at det til hver en tid er den enkeltes ansvar ikke at overtræde evt. forsamlingsforbud - både som arrangør og deltager/publikum. Begge kan straffes med bødeforlæg, og uvidenhed fritager ikke for straf - så læs reglerne, husk at myndighederne stadig opfordrer til at aflyse rent sociale arrangementer og overvej om deltagelse i et arrangement er “nødvendigt”.

Se flere spørgsmål/svar på siden her
Flere spørgsmål/svar vil blive tilføjet løbende.