Torsdag og fredag i sidste uge blev regeringen uge enige om de næste faser af genåbningen af Danmark. Dermed står det nu klart, hvilke dele af samfundet der nu efter mere end en måneds corona-nedlukning får lov at genåbne, og hvad der må vente lidt længere.

Selv om fase 2 ikke åbnede for helt så meget, som vi i DKK kunne have håbet på, så tegner fase 3 lovende for jer som klub/kreds: Med en sandsynlig åbning for arrangementer på op til 30-50 deltagere fra 8. juni vil der nu kunne afvikles arrangementer igen, om end stadig i mindre skala. Der kan f.eks. afvikles små udstillinger, prøver, træning og generalforsamlinger igen – disse er blot eksempler, og der findes sikkert også andre slags arrangementer, der kan afvikles for 30-50 mennesker.

Det kan være svært at gennemskue, hvad aftalen helt præcist betyder for vores foreningsliv og for ”hundearbejdet” i DKK, så derfor har vi fra DKK´s kommunikationsafdelings side herunder forsøgt at besvare en række af de spørgsmål, vi allerede har modtaget suppleret af dem, vi tænker, I kan brænde inde med – så vi igen kan få liv i foreningen og komme ud på træningsbanerne med vores firbenede venner:

Sådan påvirker myndighedernes genåbningsplan hundeverdenen

Genåbningens fase 2 – frem til 8. juni:

Forsamlingsforbud: Først og fremmest må vi konstatere, at DKK kun i meget begrænset omfang har fået muligheder for en øget genåbning i fase 2:

Vi skal fortsat (frem til 8. juni) overholde et forsamlingsforbud, hvor det maximale antal forsamlede personer er 10.

Aktiviteter: Det er nu slået fast med syvtommersøm, at alle udendørs idræts- og foreningsmæssige aktiviteter, der ikke overstiger de max. 10 personer, er tilladte – såfremt disse kan gennemføres under de gældende regler og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder, at en række prøver i specialklub- og kredsregi allerede nu kan afvikles.

Ligeledes kan vi fortsat arbejde med at få mest mulig træning i gang igen i både kreds- og specialklubregi.

Udstilling: Til gengæld blev lyset slukket for mulighed for afvikling af udstillinger frem til 8. juni.

Afstandskrav: Der er ligeledes lettet på restriktionerne omkring afstand – det betyder, at man fremadrettet skal påregne at holde min. 1 meters afstand fra andre.

Andre retningslinjer: Vi vil fra DKK´s side gøre opmærksom på, at alle deltagere i aktiviteter i DKK-regi til hver en tid skal overholde udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen i forhold til retningslinjer for vores adfærd i det offentlige rum. Herunder at huske på, at hygiejne og sund fornuft stadig er afgørende, og vi henleder derfor fokus på myndighedernes krav om at huske at vaske og/eller afspritte hænder samt at huske hyppig udluftning.

Værnemidler: Brug gummihandsker, hvor det giver mening, eksempelvis ved håndtering af apporter, agilityudstyr eller lign. Alle kursister bør medbringe eget træningsudstyr, inkl. vandskål, således at der ikke skal deles udstyr – og smitteflader begrænses. Som arrangør kan det være en ide at stille værnemidler til rådighed i form af håndsprit samt evt. engangshandsker. Alle deltagere kan, om han/hun ønsker det, bære mundbind.

OBS: Det vil til hver en tid stå den enkelte specialklub, kreds, dommer, figurant, instruktører, andre hjælpere og deltagere i aktiviteter frit, om de ønsker at deltage i aktiviteter/prøver mv. på nuværende tidspunkt. Ingen skal føle sig presset til at deltage – men ej heller det omvendte: DKK opfordrer til, at alle følger de fra myndighedernes side udstukne retningslinjer, hvilket betyder en genoptagelse af alle aktiviteter, der overholder de til hver en tid udstukne retningslinjer, herunder forsamlingsantal.

Ligeledes vil vi fra DKK´s side opfordre til, at føler man sig det mindste syg, så bliver man hjemme.

I forhold til risikogrupper vil DKK til hver en tid lade det være op til den enkelte at vurdere, om man tilhører en risikogruppe eller ej men vi henleder opmærksomheden på, at særligt sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus.

Genåbningens fase 3 – fra 8. juni til 1. august:

Forsamlingsforbud: I fase 3 (fra 8. juni) vil forsamlingsforbuddet blive hævet til mellem 30 og 50 personer. Om max-antallet bliver 30, 40 eller 50 meldes fra regeringens side ud på et senere tidspunkt, når der er mere information om, hvordan smittetrykket i landet udvikler sig efter genåbningen.

Aktiviteter: Det øgede antal vil igen give muligheder for yderligere prøver – og mulighed for at få afviklet nogle af de mange udsatte generalforsamlinger. Se mere herom senere.

Udstilling: I perioden mellem den 8. juni og 1. august vil der udelukkende kunne holdes udstillinger med mellem 30 og 50 personer til stede.

Genåbningens fase 4 – fra 1. august til 31. august:

Forsamlingsforbud: Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august.
I DKK-regi betyder det desværre, at der må aflyses og/eller udsættes flere større udstillinger og arrangementer.

Genåbningens fase 5 – fra 1. september:

Vi krydser fingre for, at tingene normaliseres fra 1. september.

Endnu uafklaret:

Grænseåbning:
Det er endnu uafklaret, hvornår en grænseåbning vil finde sted. Regeringen er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud og skærpede rejsevejledninger. Regeringen vil komme med en udmelding senest 1. juni 2020.

Indendørs aktiviteter: Der gælder fortsat en række restriktioner, som vil blive opretholdt indtil tidligst begyndelsen af august, herunder indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (f.eks. fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller). I hvilket omfang dette også gælder for hundesport, er vi fra DKK´s side ved at undersøge.

Efter 1. august vil der – eventuelt - blive mulighed for at afholde indendørs aktiviteter; ud fra en vurdering af, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Myndighederne melder mere specifikt ud om dette ved senere lejlighed ud fra en vurdering af smittetrykket.

DKK under pandemien:

Sammenlagt havde vi fra DKK´s administrations side håbet på mere; på en hurtigere og klarere opblødning af forsamlingsforbuddet. Omvendt vil den stadige lukning af grænser og luftfartens sammenbrud også give en række praktiske udfordringer lang tid frem.

DKK´s administration i Solrød har igen åbnet for personlig betjening. Betjening af kunder i receptionen vil tilbydes med værnemidler som håndsprit og efter opsættelse af plexiglas ved receptionsdisken – men dog et skridt nærmere en normaltilstand. Men vær opmærksom på, at DKK stadig drives med nedsat bemanding, og der derfor kun er få medarbejdere på job i administrationen;

I hvert fald frem til 8. juli gør DKK brug af regeringens treparts-aftale i et forsøg på at holde udgifterne nede, hvilket betyder, at en stor del af medarbejderstaben fortsat er hjemsendt med fuld løn. Derfor må man ved kontakt til DKK også i tiden fremadrettet forvente nedsat bemanding og forlænget svartider.

Billedet kan – og vil – løbende ændre sig frem mod 8. juli, så derfor skal ovenstående betragtes som et øjebliksbillede: Hvis myndighederne ændrer retningslinjer, ændrer vi i DKK-regi vores anbefalinger, så disse tilsvarer de af myndighederne udstukne regler.

Aflysninger:

Det er stadig svært at forudsige, præcis hvor lang tid der vil gå, eller hvilke restriktioner der vil være om 1 uge, 1 måned eller 3 måneder, men på nuværende tidspunkt er følgende for større arrangementer, afviklet af DKK centralt eller med DKK involveret, aflyst:

 • Instruktøruddannelse 16. - 17. maj
 • Hundedagene på Vilhelmsborg 30. - 31. maj & 1. juni
 • Hundens Dag i hele landet 6. juni
 • Roskilde Dyrskue 5. - 7. juni
 • Tredages udstilling i Vejen 19. - 21. juni
 • Nordisk udstilling i Kreds 3/Odense 1. - 2. august
 • International udstilling på Bornholm 15. - 16. august
 • Små hold – max 10 personer. Der må max deltage 10 personer inkl. instruktør ved træningen. Undgå deltagelse af tilskuere og/eller familiemedlemmer. DKK anbefaler at instruktøren, kredsen eller specialklubben sender skriftlig information ud om disse forholdsregler, FØR deltagerne ankommer til træning, så alle er indforstået med forventningerne til træningen.
 • Raske deltagere - Det indskærpes, at kun raske personer må deltage i træningen.
 • Træn udendørs - Hold sikkerhedsafstand dvs. mindst 1 meters afstand til andre personer, når I træner og instruerer.
 • Klubhuse er fortsat lukkede - Klubhuse, omklædningsrum, garderober og toiletområder holdes fortsat lukket grundet smitterisiko. Træningen forgår kun ude, hvor afstandskrav kan overholdes og smitteflader begrænses.
 • Ingen fysisk kontakt - Ved at parkere med afstand og lave ”vinke-hilsner” sikres det, at der ikke er fysisk kontakt mellem deltagerne. Undlad alle øvelser/al træning, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.
 • God hygiejne - Husk vigtigheden af god håndhygiejne. Vask hænder med sæbe eller brug håndsprit før og efter træning. Medbring eget udstyr og undgå at dele. Alle kursister medbringer eget træningsudstyr, inkl. vandskål, således at der ikke skal deles udstyr – og smitteflader begrænses.
 • Hvalpesocialisering - Hvalpe kan socialiseres ved brug af længere liner, således at de kan hilse på hinanden, mens afstanden mellem personer stadig holdes på 1 meter.
 • Teoriaften - DKK anbefaler at teori afholdes via Skypemøder eller i lukkede Facebookgrupper.

Arrangementet Hund i Fokus på Vilhelmsborg i september vil blive gennemført, medmindre restriktionen om 500 deltagere strækkes til efter den 31.8, hvilket vi alle må krydse fingre for ikke sker.

Hvis I har spørgsmål om arrangementer eller er i tvivl om restriktioner i forbindelse med et bestemt arrangement, der planlægges i jeres kreds/klub, skal I være velkomne til at kontakte post@dkk.dk.

Afholdelse af generalforsamlinger

I DKK bakker vi op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. På baggrund af ovenstående, er det derfor DKK´s generelle opfordring, at også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes eller afholdes online, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger.

Som skrevet herover ved vi først omkring 1. august, hvorvidt forsamlingsforbuddet hæves til 30, 40 eller 50 personer. Derfor opfordrer vi fra DKK´s side til, at I i klubber og kredse også selv holder et vågent øje med myndighedernes udmeldinger, så I kan vurdere, hvad disse betyder for en evt. afholdelse af generalforsamling i jeres regi.

Det er vigtigt som arrangør af en generalforsamling at holde sig for øje, at en generalforsamling betragtes som et åbent, offentligt tilgængeligt møde. Derfor kan man ikke som arrangør stille sig i døren og f.eks. kontrollere, at kun tilmeldte lukkes ind, eller måske lukke dørene inden deltagerantallet når de maksimale 50. Derfor kan man aldrig på forhånd med 100 procents sikkerhed vide, at deltagerantallet ikke overstiger myndighedernes maksimal-antal ved generalforsamlingens afholdelse.

Hvis I på forhånd med sikkerhed ved, at I ikke vil kunne afvikle en generalforsamling med deltagelse af færre end 50 personer, bør denne udskydes så længe som muligt. Alternativt vil vi fra DKK´s opfordre jer til at benytte en løsning, der giver jer mulighed for at afholde generalforsamlingen online, f.eks. Skype, Zoom eller en helt tredje onlinebaseret løsning.

Hold desuden øje med klubbens egne regler ift. generalforsamling – fra DKK´s side hæver vi i denne force majeure-situation ikke pegefingre, hvis I vælger at afvige for et år, og vi har fuld forståelse for, at i en tid med få eller ingen indtægter vil afholdelse af en generalforsamling være omkostningstung post på budgettet.

Denne model – med udsættelse af generalforsamlingen til 2021 – er vi i DKK i fuld gang med juridisk at få vurderet og vender således tilbage med vejledning, hvis det i yderste konsekvens bliver nødvendigt.

Opmærksomhedspunkter ved forsamlinger med færre end 50 deltagere

Vær opmærksom på følgende, hvis I er færre end 50 deltagere og overvejer at gennemføre jeres generalforsamling eller repræsentantskabsmøde:

• Håndhygiejne: Sørg for at stille håndsprit frem, så I bidrager til høj håndhygiejne, hvis I mødes.

• Antal deltagere: Smitterisikoen stiger med antallet af personer, der er samlet.

• Alderen på deltagerne: Sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus.

• Den fysiske afstand: Den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Det er optimalt, hvis der er mindst to meters afstand mellem deltagerne.

• Indendørs eller udendørs: Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Har I spørgsmål ang. afholdelse af generalforsamlinger, er I velkomne til at kontakte os påpost@dkk.dk

”Ud af boxen-træning”

Vi kan se, at der så småt er ved at komme gang i træningen igen ude på træningspladserne i kredse og klubber, hvilket er herligt efter et noget træningsfattigt forår!

Vi vil desuden herfra kraftigt opfordre jer til at starte især hvalpemotivationshold op:

Når verden er farlig, søger man det hjemlige og trygge. Når sommerferien til udlandet er aflyst, og man har mere tid i hverdagen pga. mulighed for at arbejde hjemmefra, stiger interessen for at få hund. Og det har vi i høj grad mærket antallet af spørgsmål til vores Informationstelefon i DKK, og vores opdrættere har oplevet en massiv stigning i interessen for at købe hvalp under pandemien.
Den store efterspørgsel efter hvalpe giver forventeligt et boom i behovet for hvalpe- og unghundetræning fra nu og hen over sommeren, så fra DKK´s side håber vi på, at I fra kredse og klubbers side vil gøre jeres bedste, for at flest muligt kan blive aktiveret.

Hellere lidt men godt end slet ingenting

Alle kurser, hvor samarbejde, aktivering og motivation er i fokus er vigtige – hellere lidt men godt end slet ingenting, så vi sammen kan forebygge, at vi om få måneder eller år står med et massivt antal omplaceringer eller aflivninger, fordi hvalpen og dens familie ikke har fået den gode start, de sammen skulle have haft.

Fra DKK´s er vi fuldt forstående over for, at ikke alle instruktører føler sig klar til at påtage sig opgaven med at skulle undervise, måske fordi de selv er i risikogruppe eller lever med nogen i risikogruppe.
Og vi understreger endnu en gang, at ingenskal presses til at afvikle træning, hvis de ikke har lyst.

Samtidig vil vi pointere, at træning kan afvikles i sikkerhedsmæssig afstand til kursister og hunde, samt under de forhold instruktøren selv sætter:

Tænk ud af boksen

Vi vil derfor opfordre til at tænke i muligheder frem for begrænsninger. Lige nu er det nemt nok at få øje på alt det, vi ikke kan, men indenfor rammerne er der meget, vi kan, særligt hvis vi tilpasser os lidt, og det vil vi opfordre til at vi gør:

Det er selvfølgelig vigtigt at lave en risikovurdering og identificere de ting, man skal undgå i sin undervisning, men prøv også at tænke i muligheder: Pandemien sætter nogle begrænsninger, men der er stadig en masse øvelser, der helt sikkert godt kan la sig gøre, måske med små tilpasning til den enkelte øvelse.

Tænk desuden over, hvilket miljø I vælger at træne i – hvis den (kommunale) træningsplads I plejer at benytte, stadig er lukket, kan I evt. mødes til en skovtur med indlagt træning, en bytur med indlagt aktivering, eller hvorfor ikke gøre, som vi senest har set eksempler på i medierne; indgå et samarbejde med et ældrecenter eller plejehjem og arranger at afholde træningen på grønne områder eller en parkeringsplads foran centret til glæde og begejstring for de ældre, som nysgerrigt kan kigge med fra vinduer og altaner. På den måde får både kursister, hunde og ældre en god og positiv oplevelse og alle får et positivt afbræk i hverdagen.

Nye muligheder og tilpassede tilbud

Derudover kan I i kreds- og klubregi overveje, om det giver mening at ændre lidt i strukturen på jeres træningstilbud:

Hvis der i kredsen ikke helt er instruktører nok til at matche efterspørgslen, hvis instruktørerne ikke helt er klar til at igangsætte hele forløb på 8 træningsgange i træk, så gør noget andet:

Tænk i oplevelsesevents, saml små grupper på max. ti personer til en gåtur med indlagt træning, snus til næsearbejde, leg med lydighed eller noget helt tredje – tilbyd enkeltstående arrangementer og hold derigennem kontakten til allerede tilknyttede kursister og giv nye hvalpeejere mulighed for at opleve, hvad I har af tilbud i jeres regi.

Retningslinjer for træning

Frem til den 8. juni vil nedenstående retningslinjer stadig være gældende:

Hvis I i kredse og klubber vil videresende denne mail til jeres instruktør-korps, vil vi fra DKK´s side sætte stor pris på det, så vi også får informationen og de gode ideer ud til dem, der ”står med hænderne i dejen” til daglig...

Dogshowonline

For en måneds tid siden så det nye projekt, DogshowOnline, dagens lys. I weekenden den 9. - 10. maj blev platformens første udstillinger afviklet af Dansk Terrier Klub og udstillingerne forløb rigtig godt og god respons fra både dommere, tilmeldte og tilskuere.

Hvis I ikke har undersøgt mulighederne, der ligger i DogshowOnline, vil vi anbefale jer at gøre det. Platformen er ikke blot en midlertidig corona-løsning, men en mulighed, der er kommet for at blive. MOBILLOS og Dansk Terrier Klub har arbejdet på projektet i over et år og satte så en ekstra indsats ind for at få det færdigt under corona-krisen. Det kan være en sjov og anderledes måde aktivitet at indføre i en klub eller kreds.

Såfremt I ønsker at se hvordan en udstilling fungerer, kan I på dogshowonline.dk under ”Udstilling” se hvordan en live-udstilling fungerer, samt læse kritikker og se billeder/videoer fra den givne udstilling.

Vi vil endnu en gang understrege, at DogshowOnline KUN er for sjov og ikke skal sammenlignes med almindelig udstilling. Men det kan til gengæld åbne op for en alternativ indtægtskilde til en klub/kreds, da der ikke er udgifter til f.eks. hal- eller arealleje, transport af dommer og ringpersonale eller anden større koordinering involveret. Det er vist det, man kan betegne som en win-win…

Hvis I har spørgsmål til DogshowOnline, er I altid meget velkomne til at skrive eller ringe til folkene bag DogshowOnline, John: 40 20 15 56 & john@dogshowonline.dk eller Michael: michael@dogshowonline.dk.

Vil du vide mere

Læs myndighedernes retningslinjer her: coronasmitte.dk

Læs hele regeringens aftale om genåbningen her: http://stm.dk/multimedia/Aftale_om_plan_for_gen_bning_af_Danmark.pdf

Vi opdaterer hele tiden løbende DKK´s anbefalinger i forlængelse af myndighedernes anbefalinger ift. Covid-pandemien – læs mere her: www.dkk.dk/corona

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, skal du som altid være meget velkomne til at skrive eller ringe til os på post@dkk.dk eller 56188100.