FCI DOMMERSEMINAR

I weekenden den 17.-19. januar 2020 blev der afholdt FCI dommerseminar. Brugsprøveprogrammet blev gennemgået og erfaringer blev delt efter nu at have været taget i brug i et år.

Ligeledes blev der fremlagt regler for nogle af de generelle bestemmelser, som man godt kan være lidt usikker på og som man godt kunne ønske sig lidt anderledes.

I de to seneste programmer har det ikke været muligt at afholde prøver på hverdage. Kun fredag har været mulig i sammenhæng med lørdag. Dog havde vi i perioden med prøveprogrammet gældende fra 2012 taget en beslutning om, at det skulle være muligt i Danmark. Dette blev forelagt på FCI-mødet og vi fik oplyst, at det er op til landet selv, om vi vil afholde prøver på hverdage. Vi skal blot være opmærksomme på, at prøverne kun er gældende i eget land. Dog accepteres AD/UHP aflagt på fredage uden sammenhæng med en prøvedag lørdag.

Dvs. det er igen muligt, at afholde prøver på hverdage med start tidligst kl. 15, dog fredag kl. 13. Det gøres opmærksom på, at det er HF’s eget ansvar at kontrollere om den pågældende prøve godkendes internationalt, hvis der skulle være brug herfor.

Ligeledes har det været et stort ønske fra mange af vores HF’ere, at måtte aflægge flere delprøver til samme prøve - også dette er nu muligt.

Delprøver (FPr, UPr, SPr) kan derfor nu aflægges med to grupper efter eget valg i forhold til prøveniveau. Dvs. der kan tages på niveau som en IGP1 og IGP3, eller hvordan man nu vil blande ”kortene”.

Man må IKKE tage flere prøver til samme prøvearrangement på samme dag, hvor prøven er adgangsgivende til et højere niveau - dvs. som det er beskrevet i dag, at en FP skal være en dag og en f.eks. UHP/IGP1/FH1en anden dag, men dog gerne på to på hinanden følgende dage - det er fastlagt. Dvs., at man heller ikke kan tage to feltsøgprøver på samme dag, og at man heller ikke kan kombinere en feltsøgprøve (StPr) med en Beg. B.

Reelt kan man godt afholde prøve i to forskellige klubber på samme dag med samme dommer, MEN det samlede antal enheder for dommeren må stadig ikke overstige 36 pr. dag og en deltager til det ene prøvearrangement kan IKKE deltage med samme hund ved den anden prøve til en højere prøve eller til en prøve, hvor den allerede om formiddagen aflagte og evt. adgangsgivende prøve har været aflagt.

På mødet var vi ligeledes omkring en dommers forpligtelse til at stoppe en hund, som ikke virker rask. Det kunne være, at den ikke kan løbe, springe eller i det hele taget virker uoplagt i forhold til at medvirke i prøven.

Mangen en HF og tilskuer har kommenteret på, om det kunne være tilladt at give ”forskellige” kommandoer for slip i gruppe c, hvilket blev diskuteret. Tilbagemeldingen var, at så længe kommandoerne ikke afviger væsentligt og gives som ÈN kommando er dette ikke et fokuspunkt i bedømmelsen. Når vi som dommere udfører vores bedømmelser blev vi opfordret og bedt om at lægge vægt på følgende:

  • Balance (harmoni ml. HF og H)
  • Drift (vilje fra H’s side til at ville arbejde)
  • Stress kontra hyperaktiv
  • Selvsikkerhed
  • Åbningsfasen
  • Belastningsfasen
  • Overgangsfasen
  • Slipfasen
  • Bevogtningsfasen (fortsætter i ca. 3. sek. når HF kommer ind til H)

Teknikken er mere sekundær end de ovenstående – dvs. man skal lade være med at lade sig forføre af nogle ”trends”, som popper op inden for vores hundeverden – et eks. kunne være, at H stirrer på genstanden når denne påvises, hvilket ikke er et krav i henhold til vores prøveprogram, men noget vi som dommere og HF’ere kan lade os besnære af.

Igen var det ”back to basic” i forhold til, at vi ved specielt kredsprøver skal forholde os til, at en prøve til God virkelig er God og ikke dårligt. Der blev kigget primære og sekundære øvelser og momenter i vores program, hvor det tidl. har været 80/20 i forhold til øvelser/udførelse, hvor vi igen har en fordeling, som siger 70/30.

Vi skal ikke ”kun” tale tempo for hunden og den udførelse af øvelsen, der skal være fokus på energi, motivation og vilje til at lære og ikke mindst være der under arbejdet.

Den gode hund har ingen problemer med at modtage instrukser og kommandoer.

Fortrinlig Ekstraordinær præstation

Særdeles god Hunden arbejder med instinkt og hjerte

God Gode ting i hundens arbejde med nogle mangler

Tilstrækkelig Øvelserne udføres dog med flere mangler

Mangelfuldt Manglende øvelser og væsentlige fejl

Vores IGPV udføres som beskrevet i programmet, som blev taget i brug i 2012 - beskrivelsen er ikke helt på plads i vores nye program, som blev taget i brug i 2019.

Ordet helhedsbillede blev brugt mange gange under seminaret, hvilket igen var rart at høre i forhold til at se hund og ikke krydse af efter en facitliste i programmet.

GRUPPE A

Her blev der snakket om, hvornår en hund søger koncentreret – kan den have høj hale, kan den være lav, må munden være åben, skal den være lukket, ændres hastigheden og evt. hvorfor.

- Ja, munden må være åben. Der ligger mange receptorer i hundens mund, som nogle hunde anvender og det er ligeledes hundens måde at komme af med varmen på. Vi var omkring påvisning af genstande og blev fortalt, at vi som dommere skal lade hunden ”lande” genstanden i sit hoved og ikke nødvendigvis ”kaste” sig ned for genstanden for at kunne opnå et fortrinligt.

- Hunden skal ”snuse” hele vejen igennem sporet og hunden må gerne være nysgerrig på sporet, men ikke stoppe op og på den måde gå ud af ”spordrift”.

- HF må ikke indvirke på hundens arbejde og styring af linen, hvor hunden ikke følges vil give en tilrettevisning fra dommeren hvorefter man kan stoppes, hvis dette gentager sig. Linen må gerne føres slapt eller stramt.

GRUPPE B

Her blev det igen fastholdt, at der fra ekvipagen skal være fokus på øvelsen, hundens attitude, harmoni ml. HF og H, koncentration (opmærksomhed på HF), skift ved hastigheder skal vises tydeligt, teknik og stabilitet. Der blev snakket meget om, at programmet som hunden vises i tydeligt skal give udtryk for, at der følges en ”rød tråd”. Der ønskes ikke ”stjernekiggere” og hunde som tydeligt går ned i deres bagpart for at holdes i den rette position ved siden af HF.

- I alle øvelser blev det beskrevet, at flytter HF sig fra sin grundstilling (ved afslutninger) for at hjælpe H’en trækkes 3,5 point fra øvelsen.

- Alle øvelser afsluttes med en grundstilling – fri v/fod afsluttes ikke i gruppen men i udgangspunktet for øvelsen. Alle øvelser starter ligeledes i grundstilling og der kan indtages én ny ”gratis” grundstilling efter hver tidligere afsluttede øvelse. Indtages yderligere en ny grundstilling fratages ekvipagen 1,5 point. Ved internationale konkurrencer kan konsekvensen ved at indtage ny grundstilling efter klarmelding fra HF og dommer medføre fratagelse af hele øvelsens point (tages op på kommende dommermøde for yderligere beskrivelse og håndtering).

- Er en HF nødt til at udøve ”aktiv” hjælp til sin hund for at gennemføre en øvelse, mistes alle point.

- I ALLE apporteringsøvelser blev vi gjort bekendt med, at taber hunden apporten i en øvelse og HF må flytte sig fra sin grundstilling for at samle apporten op selv mistes alle point øvelsen. Kan man forblive i sin grundstilling og samle apporten op, gives mangelfuld for øvelsen. Gives en x-kommando for opsamling foretages en delbedømmelse.

GRUPPE C

- Det er vigtigt, at det er dommeren, som styrer figuranten i forhold til hvornår denne skal stoppe, gøre overfald, indstille kampen mv. Dommeren skal sørge for ikke at stå i vejen for H og HF.

- Ronderingen skal være tæt og hunden skal søge den korteste vej omkring skærmene på en naturlig måde. Ronderingen (dvs. øv 1) slutter, når hunden har været så langt omkring 6 skærm, at den har haft mulighed for at se figuranten. Herefter er øvelse 2 (standhals og bevogtning) startet og det er herefter ikke tilladt at tage hunden i grundstilling for at sende den til 6 skærm igen, hvis hunden skulle undlade at starte øvelse 2 op og kommer ud til HF igen. Hunden kan derimod stadig sendes men dette skal gøres i bevægelse.

- Skal der anvendes x-kom til at få hunden til 6. skærm trækkes 5 point og må der 2 x-kom til trækkes 9 point, runder H stadig ikke 6. skærm afbrydes gruppe C.

- Bevogtning og standhals skal være pågående, fokuseret og kræver en vedvarende gøen fra hunden. Hunden må gerne, når 6 skærm rundes, lige have lov at ”tage luft ind”, men skal hurtigt herefter starte sin standhals.

- Igen på dette møde blev der snakket overgangsfaser dvs., hvordan reagerer hunden før slip i forhold til arbejdet med figuranten. Bevares roen i ærmet, sætter hunden ind i arbejdet med figuranten og er hunden i det hele taget i balance. Det beskrives, at fra overgangsfasen og til slipfasen er 1 sek. hvorfor vi ikke skal prioritere de hunde som slipper stort set i selv overgangsfasen og grebet må ikke løsnes i denne fase.

- I flugten er hovedformålet at stoppe figuranten. Greb skal prioriteres. Dog skal grebet ikke tage fokus fra det effektive i arbejdet.

- Overfaldet og gruppe c generelt beskrives rigtig godt med de 5 faser, der arbejdes med og kan bedømmes efter når vi kigger gruppe c:

- I rygtransporten kræves fokus på figuranten og effektivitet ved overfaldet herefter.

- Sidetransporterne generelt skal bestå af minimum 20 skridt og H skal fortsat holde fokus på figuranten.

- I sidetransporten er det tilladt at komme med kommandoen slip + plads, hvis hunden skulle tage greb i ærmet. Den samlede øvelse går dermed i mangelfuld, hvis dette skulle ske (ændring i forhold til programmet). Selve sidetransporten vægtes med 2 point.

”Hvornår må man tage fat i halsbåndet førend H sendes til modprøve” – et spørgsmål vi har hørt nogle gange:

- H må IKKE tages i halsbåndet førend H og HF har indtaget grundstilling i retning af løbebanen hvor figuranten forventes at komme fra. Dette kan medføre en diskvalifikation.

- Får H ikke fanget figuranten i første forsøg i modprøven trækkes 5 point og øvelsen går i mangelfuld. Hvis det manglende greb skyldes en figurantfejl, skal øvelsen gøres om.

Vi er i BHU i gang med en gennemgang af beskrivelserne i det nuværende program og vil søge at gøre det mere læseligt og gennemskueligt for alle.

Vi håber med ovenstående at have givet nogle gode input fra vores brugshundearbejde.

DKK’s IGP3 DM

Som de fleste nok ved finder vores DM for IGP3 sted i weekenden den 17.-19. april. Arrangementet afholdes i det nordjyske af DCH i Dronninglund, hvor vi glæder os til at se ekvipager fra hele landet.

DKK’s VM-hold vil her blive udtaget til at skulle deltage til årets FCI IGP3 VM, som i år finder sted i Holland i byen Apeldoorn i perioden den 9.-13. september 2020.

FCI IGP IFH

Årets Sporhunde VM i FCI regi afholdes i Finland i byen Lahti. De danske hunde skal ud at snue i dagene 19.-23. maj 2020.

3 deltagere (Liseslotte, Jørgen og Merete) samt en reserve (Jan) stiller vi med fra Danmark. Og så kan vi ligeledes bryste os af at have en dansk dommer med i felten i det finske ved, at Erik Ahrends er blevet udtaget til at dømme.

Held og lykke til jer alle i det finske.

DOMMERMØDE

Til information afholdes der dommermøde den 5. december 2020 på Fyn, hvorfor der vil være prøvestop denne dag.