Referat af møde den 11. december 2017 afholdt på Fjeldsted Skovkro.

Deltagere: 
FJD: Ole Dahl Madsen, Per Kristoffersen og Christian Johansen 
DJ: Niels Søndergaard, Kirstein Henriksen og Claus Lind Christensen
DKK: Jørgen Hindse og Jens Glavind (referent) 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 01.11.2017. 
Referatet fra mødet den 01.11.2017 blev godkendt uden kommentarer. Jens Glavind blev valgt som referent af dagens møde.

2. Opfølgning på de punkter, der ikke var færdig forhandlet.

Økonomi:

Budgettet er opbygget efter FJD`s økonomimodel for afholdelse af markprøver og med afsæt i DJU`s regnskabstal for 2016. 
Den nye økonomimodel vil betyde store besparelser hos alle organisationer. Årsagen skal primært findes i øget brug af frivillige til administration af prøverne, forenkling i mødeaktiviteter og fjernelse af dobbelte funktioner i administrative dele. 

DJ ønsker fortsat, at der arbejdes med at tydeliggøre budgettet. Det kommende økonomiudvalg tager sig af dette (se længere henne i referatet) 

Formuen i DJU skal som tidligere aftalt, ubeskåret overføres til “ den nye organisation. Dette dog under forudsætning af, at der opnås enighed om oprettelse af en sådan organisation.

Formand:

Bestyrelsen for den nye konstruktion vil bestå af syv medlemmer. Det bliver 2 fra DKK, 2 fra DJ og to fra det nuværende FJD (formænd fra de 12 specialklubber med stående hunde).
 
Herudover skal en formand vælges uden for formændene for specialklubbernes kreds. Der er enighed om, at det er en betingelse, at formanden har aktiv erfaring med arbejdet med den stående hund og er medlem af en specialklub for stående jagthunde. Det er de 6 øvrige medlemmer af bestyrelsen, der indstiller et emne til Repræsentantskabet, hvor vedkommende skal godkendes.

DJ gør opmærksom på, at vedtægtsudvalget skal finde en løsning på situationen, hvor de 6 i bestyrelsen ikke enige i indstillingen.
 
Det er ligeledes en betingelse, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer har indsigt i arbejdet med den stående hund. Samtidig bør der udpeges folk, der politisk står stærkt i organisationerne. 

Repræsentantskab:

Repræsentantskabet består af formændene fra de 12 klubber med stående jagthunde. DJ ønsker fortsat at diskutere sammensætningen. 
Der udarbejdes en samarbejdsaftale med DKK, da repræsentantskabet består af de 12 specialklubber. Repræsentantskabet godkender regnskab og beretning fra bestyrelsen (for driften). Det er Repræsentantskabet, der godkender formand efter indstilling fra bestyrelsen (beskrevet ovenfor).
Vedtægterne for repræsentantskab og bestyrelse udarbejdes af et udvalg med repræsentanter fra de tre organisationer. 

Herefter kan vedtægterne kun ændres af repræsentantskabet med efterfølgende godkendelse hos DJ og DKK.

Der er enighed om, at ”den nye organisation” ikke bliver en ny jagtorganisation – men et samarbejde om driften af de stående jagthunde.

3. Gennemgang og forslag til arbejdsopgaver.

Markprøver:

Alle anerkendte prøver (nuværende prøver i regi af DKK, FJD og DJ) for stående jagthunde på tværs af racerne oprettes og styres i regi af den nye organisation. DJ varetager dog administrationen af deres nuværende markprøver under regi af den nye organisation. Disse prøver kaldes ”DJ” prøver. Den konkrete prøveafholdelse og administration skal endelig specificeres af den nye bestyrelse og repræsentantskab.

DJ udtaler i den forbindelse: ”Vi anerkender fuldt ud den budgetramme, der er fremlagt, og at der er en pengestrøm fra prøverne som er afgørende for, at denne ramme også holder. Når vi fra Danmarks Jægerforbund holder fast i, at vi ønsker at afholde prøverne, så er det fordi vi ser, prøverne som en væsentlig aktivitet i Danmarks Jægerforbund.
I forhold til de kommende drøftelser gør vi helt klart, at opstår der en situation, hvor omkostningerne for prøver i Danmarks Jægerforbund bliver højere, fordi vi f.eks. kunne ønske at tilfører yderligere administrativ kraft til at understøtte vores folk i den ”spidse ende”, så er det naturligvis en omkostning som DJ må påtage sig – det kan ikke vedkomme den samlede organisation”.
Med undtagelse af de af specialklubberne oprettede prøver centraliseres således alle markprøver i den nye organisation, så der sker en effektiv koordinering. Med ovenstående konstruktion vil prøverne i DJ også være FCI anerkendte.  

I den fremtidige organisation, vil der blive afholdt samme antal prøver som i dag. Markprøvernes økonomi og planlægning, i det nye selskab, koordineres af det nye selskab.
Specialklubberne er fortsat arrangør af egne prøver. Danmarks Jægerforbund kan fortsat være administrativ arrangør og ansvarlig for gennemførsel af prøver.
Apporteringsprøver ligger i DJ. Slæb og apportering for stående hunde ligger i den nye organisation.
Specialklubberne kan afholde apporteringsprøver. DJU´s apporteringsprøve er i dag en del af FMR og skal fortsat være dette. Regler for andre end stående hunde skal ud af FMR.

Navn:

Navnet på den nye organisation skal signalere, at målgruppen er arbejdet med de stående jagthunde. 
Ordet ”Stående” skal indgå i det nye navn.
På mødet aftaltes, at DJ´s kommunikationsfolk udarbejder forslag til “ konkurrence” om nyt navn Efter mødet har FJD foreslået, at Flemming Østergaard (redaktør af jagthunden) tager initiativ til dette og herefter kontakter DJ. Dette er nu planen.
Klagesager:
Det foreslås indarbejdet i vedtægterne, at klagesager medførende disciplinære sanktioner håndteres af DKK`s Disciplinærnævn – mens at klagesager ”i dagligdagen” medførende påtaler som ”advarsel” eller ”misbilligelse” klares af bestyrelsen i den nye organisation.

4. Nedsættelse af udvalg vedr. vedtægter for repræsentantskab og bestyrelse

Vedtægtsudvalg:

Der nedsættes et vedtægtsudvalg, som forventes at være færdig med arbejde april 2018, hvorefter vedtægter skal godkendes i FJD, DJ og DKK.

Formand for udvalget bliver Per Kristophersen, hvis opgave bliver: At indkalde til møderne, lede møderne og drage omsorg for at udarbejde referat. 
Desuden udpeger DJ, FJD og DKK op til 3 medlemmer. Alle udpegede medlemmer af alle udvalg sendes til jegl@dkk.dk inden 7/1 – 2018 – hvorefter udvalgenes sammensætning rundsendes.

5. Nedsættelse af øvrige udvalg

Økonomiudvalg:
Udvalget skal sammen med budget og de administrative opgaver komme med forslag til arbejdsopgaver for “ den nye organisation”
Alle konstruktioner og arbejdsgange i det nye selskab vil blive tjekket af Revisionsfirma. Kapitalen fra det nuværende DJU overføres til det nye selskab.
Udvalget består af Ole Dahl Madsen, Niels Søndergaard og Jens Glavind. Ole Dahl Madsen er formand og ansvarlig for mødeindkaldelse.

Udvalget for “service eftersyn af udvalg under DJU“:  
Her skal være to personer fra hver organisation med kendskab til udvalgenes arbejdsområder. 

Udvalg i DJ regi for alle jagthunderacer:
DJ har igangsat et arbejde med at opbygge et udvalg for alle klubber for jagthunde i Danmark på det jagtfaglige område. Udvalget vil have stor fokus på bredden og det sigte, at hunde i Danmark kan leve op til jagtlovens krav om at der skal medbringes egnet apporterende hund under jagt. 
Udvalget vil ikke have indflydelse på de stående jagthundes organisering i øvrigt.

6. DJU aftalen
DJ forventes snarest at opsige DJU aftalen. DJ vender tilbage med endeligt svar fra bestyrelsen.

7.  Den fremtidige kommunikation
Alle offentlige udmeldinger koordineres, så de sker samtidig.

8. Eventuelt
Der afvikles et fællesmøde for alle nuværende DJU udvalg med orientering om det nye samarbejde i januar/februar 2018. Mødet indkaldes og afholdes af alle 3 organisationer i fællesskab – forhandlingsudvalget tager initiativ.

Claus Lind Christensen henleder opmærksomheden på nedenstående oprindelige mål, vi satte os ved fremstillingen af analysen – og som med den kommende konstruktion bliver indfriet:

• Kerneopgaver i fremtiden:

• FJD er et samarbejde om overordnede prøver
• Prøver på tværs af stående jagthunde 
• ”Jagthunden”
• Ny struktur 

• DJ varetager bredde arbejdet i jagtens verden
• Prøver på tværs for jagthunde (”Bredde”)
• Træning for jagthundeverdenen
• Ny strategiplan (organisering af alle jægere)
• Varetagelse af ”jagthundebrugernes” interesser i.f.t. love, regler og dommere.

• Specialklubberne er racernes eksperter
• Avlsrestriktioner og –anbefalinger
• Prøver for egne racer – avlsselektion
• DKK er FCI´s nationale repræsentant
• Love og regler
• Dommergodkendelser
• Hundeweb

Danmarks Jægerforbund – FJD – Dansk Kennel Klub