For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Kennelmærkebestemmelser

 

 

 

 
Et kennelmærke eller et kennelnavn er en form for varemærke, som angiver, at den pågældende hvalp kommer fra en bestemt opdrætter. 


Pkt. 1
 
Et kennelmærke kan kun have én underskriftsberettiget ejer.
Et DKK-medlem, der er fyldt 18 år, kan mod betaling oprette et kennelmærke.
Et kennelmærke skal erhverves ved avl af mere end to kuld hvalpe pr. kalenderår.
Et kennelmærke kan kun bevares, så længe medlemskab af DKK opretholdes.
Når kennelmærket er godkendt af FCI, kan det ikke ændres.
Kennelmærket kan benyttes fra FCIs godkendelsesdato.
 
 
 
Pkt. 2
 
En hund må kun bære opdrætterens kennelmærke, og andres kennelmærker må ikke indgå i navnet.
 
 
 
Pkt. 3
 
En opdrætter må kun eje eller være medejer af ét kennelmærke.
DKK skal på ethvert tidspunkt vide, hvilke racer kennelmærkeindehaveren opdrætter.
Ændringer skal meddeles skriftligt.
 
 
 
Pkt. 4
 
Ved en opdrætter forstås den/de, der i parringsøjeblikket ejer tæven.
Når en drægtig tæve sælges, skal sælgerens skriftlige tilladelse være opnået før køberens kennelnavn må gives til hvalpene.

Indehaves et kennelmærke af to eller flere personer, skal alle også eje eller disponere over avlstæven via en dispositionserklæring til avl.


Ejes/disponeres tæven af to opdrættere med hver sit kennelmærke, kan afkommet efter tæven ikke stambogføres med kennelmærke.
 
 
 
Pkt. 5
 
Før erhvervelse af kennelmærke skal kennelmærkeansøgeren have fuldført DKK´s opdrætteruddannelse v/Dansk Kennel Klub.
 
 
 
Pkt. 6
 
Ved stambogsføring anføres kennelmærket foran hvalpens navn.
 
 
 
Pkt. 7
 
Et kennelmærke skal registreres i det land, hvor kennelmærkeindehaveren har folkeregisteradresse. Hvis kennelmærkeindehaveren ændrer folkeregisteradresse til et andet FCI-medlemsland, skal indehaveren overflytte kennelmærket til det pågældende land.
 
 
 
Pkt. 8


En ægtefælle, samlever eller et andet familiemedlem kan efter skriftlig ansøgning – og dersom vedkommende er medlem af DKK – optages som medejer af kennelmærket.
Hvis flere personer er registreret på kennelmærket fra godkendelsestidspunktet, vil ingen af parterne kunne benytte kennelmærket alene – f.eks. efter en skilsmisse – medmindre parterne kan blive enige om at underskrive en erklæring om, at kennelmærket overdrages til den ene part. Kan parterne ikke blive enige, slettes kennelmærket.


Kennelmærket kan overdrages til andre, hvis disse opfylder betingelserne i kennelmærkebestemmelserne. Kennelmærket kan fortsat kun have én underskriftsberettiget ejer i forhold til DKK. Overdragelse af kennelmærket til ægtefælle, samlever eller børn (over 18 år) registreres efter ansøgning herom i DKK.


Hvis kennelmærket på godkendelsestidspunktet kun har været registreret med én ejer, og der efterfølgende er optaget andre - f.eks. en tilkommende partner/ægtefælle - vil kennelmærket i forbindelse med skilsmisse automatisk bliver overdraget til den oprindelige indehaver, medmindre parterne i fællesskab skriftligt tilkendegiver, at de ønsker noget andet.
Ved overdragelse af kennelmærket til tredje person betales samme gebyr som ved køb af kennelmærke. 
 
 
Pkt. 9


DKK kan fratage indehaveren af kennelmærket retten til at benytte dette, hvis vedkommende ikke overholder DKK´s love, DKK´s regler for stambogsføring og kennelmærke samt bestemmelserne om kennelbesøg og kennelinspektion.
 
 
 
Pkt. 10


DKK´s bestyrelse fastsætter gebyrer. 

 
 
Pkt. 11


Ikrafttrædelse                                                         

Stk. 1. Disse bestemmelser træder i kraft den 14. marts 2015.


  

 

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik