Dansk Kennel klub  |  Parkvej 1  |  2680 Solrød Strand  |  Telefon: 56188100  |  post@dkk.dk  |